امبرتو اکوخوانی با اهل فن

Shargh - - هنر -

شرق: مؤسسه آپآرتمان در نظر دارد در یک دوره یکســاله «امبرتو اکوخوانی»، با دوستداران ادبیات معاصــر و خوانندگان بالقوه و بالفعل این نویســنده بیبدیل و فیلســوف ایتالیایی، آثار ادبی و روایــی او را نقد و تفســیر کند. جلســات امبرتو اکوخوانی آپآرتمان پنجشــنبههای اول هر ماه برگزار میشــود. در هر جلســه یکی از استادان و کارشناســان به نقد و بررســی یک کتــاب ادبی و روایی )غیرنشانهشناســی( ترجمهشــده از امبرتو اکــو میپردازد و در کنار آن فیلمهای مرتبط با آن اثر یا مصاحبههای امبرتو اکو با زیرنویس فارســی نمایش داده خواهند شد.

اولین نشست، پنجشنبه، چهارم خرداد با عنوان «چگونه یک فیلســوف رمان نوشــت» با حضور دکتر فرزان ســجودی با خواندن و تفســیر کتاب «اعترافات رماننویس جوان» برگزار میشــود. در این جلسه فیلمی از کتابخانه بزرگ اکو و همچنین فیلم ویدئویی «یک عصرانه با امبرتو اکو» نمایش داده میشود. در این جلسه رضا علیزاده، مترجم آثــار اکو، نیز حضــور دارد. برای اطلاع بیشــتر با شماره 88866744 تماس بگیرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.