کارگاه فیلمنامهنویسی فرهادی

Shargh - - هنر -

شــرق:

دومیــن دوره کارگاه فیلمنامهنویســی اصغر فرهادی در مؤسسه بامداد، خــرداد ٩٦ برگزار میشــود. پیشتــر اولین دوره ایــن کارگاه، ســال گذشــته برگزار شــده بود. کارگاه فیلمنامهنویســی اصغر فرهادی شامل هفت جلسه سهساعته است. فرهــادی، فیلمنامهنویــس و کارگــردان ســینمای ایران، برای فیلم «فروشنده» جایزه فیلمنامهنویسی جشنواره کن و برای فیلمهای «جدایی» و «فروشنده» جایزه اســکار بهترین فیلم خارجــی را دریافت کرد. علاقهمندان به شــرکت در کارگاه فیلمنامهنویســی فرهــادی که در مؤسســه بامداد به مدیریت پریســا بختآور برگزار میشــود، میتوانند با شــمارههای ‪02122716551 ،02122703٩60‬ و 02122716605 تماس حاصل کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.