راهحل گوگل برای گسترش اندروید

Shargh - - آيتي -

درحالحاضــر حــدود دو میلیــارد دیوایــس الکترونیکی در جهــان به اندرویــد مجهزند. گوگل همــواره ســعی داشــته بــا طرحهــای مختلــف خــود، اندروید را تــا حد ممکن گســترش دهد و به تعــداد کاربــران آن بیفزایــد. یکی از ایــن طرحها، پروژه اندروید One است. اندروید One که از سپتامبر 2014 کلید خورد، استانداردی است برای سختافزار و نرمافــزار که از ســوي گــوگل برای سیســتمهای اندرویدی و مشتریان در کشــورهای در حال توسعه ایجاد شــد که از لحاظ فروش دیوایسهای جدید و ارزانقیمت بــه بازارهای هــدف، موفقیت چندانی به دســت نیاورد. اما همزمان با معرفی ویژگیهای نســخه پیشنمایش اندروید O، متوجه شــدیم که گــوگل اینبار برنامه جدیدی برای گســترش اندروید بــه دیوایسهــای ردهپایین دارد؛ طرحــی که گوگل آن را ‪Android Go‬ نامگــذاری کرده اســت. گوگل در جریان کنفرانس ‪Google I/O‬ ، رســما Android Go را معرفــی کــرد. ‪Android Go‬ ورژن ســبکتر نســخه بعدی اندروید – یعنی اندروید O – است که اپلیکیشنها و پلیاستور برای آن بهینهسازی شدهاند. به زبــان ســادهتر ‪Android Go‬ ورژن جداگانهای از اندروید نیســت، بلکه پیکربندی خاصــی از اندروید O بوده که برای دیوایسهای ردهپایین توســعهیافته اســت )دیوایسهایی که حافظــه RAM آنها، یک گیگابایــت و حتی کمتر اســت(. دیو بــورک، معاون مهندسی اندروید، در رابطه با ‪Android Go‬ میگوید: «Go نوعی از تمرکز روی مشــخصات سختافزاری پایینتر بوده و اینکه اطمینان حاصل شود که اندروید روی آن واقعا خوب کار کند».

به گزارش وبسایت mobile، در راستای توجیه پــروژه ‪Android Go‬ ، بد نیســت نگاهــی بیندازیم به آمــار اندرویدهای موجود در بــازار. درحالحاضر اندرویدهــای 7.0 و 7.1 مجموعــا روی هفت درصد از دیوایسهای دنیا نصب هستند. اندروید مارشملو نیــز 31.2 درصد از دیوایسهای اندرویدی را به خود اختصاص داده و اندرویــد لالیپاپ هم از این حیث تقریبا با مارشــملو برابری میکنــد. در این میان لازم اســت بدانیم که نســخه 4.4 اندروید کیتکت هنوز هم به طور عمده اســتفاده شــده و حدود 19 درصد از دیوایسهای اندرویدی – که بیش از ســه ســال از عمرشان میگذرد – از این نسخه از اندروید بهرهمند هستند. بنابراین کاربران اندروید در سراسر دنیا، با تنوع گستردهای روبهرو هستند.

بخشــی از این پدیده به نحوه تولید گوشیهای جدید مربوط میشــود. وقتی شــرکتهایی مانند کوالکام یا مدیاتک، چیپســت جدیــدی را تولید میکنند، مرحله بعد برآورد این است که کدام ورژن اندرویــد را میتواننــد روی آن پیاده کنند و مرحله بعد تنظیمکردن چیپســت برای ســازگاری با آن ورژن است. به گفته سمیر سمات، معاون مدیریت تولید ‪Android Go‬ ، وقتی شرکتهای تولیدکننده چیپست قصد ســاخت محصولی برای کاربران دیوایسهای ردهپایین را داشــته باشــند، معمولا به گذشــته رجوع کرده و به دنبال نســخههایی از اندروید میروند که با چیپستهای ضعیفتر نیز سازگار باشند. گاهی اوقات، این به آن معناست که سیستمعامل یک گوشــی جدید تولید سال 2017، نســخه 4.4 اندروید کیتکت میشــود. اما نسخه بعدی اندروید )اندرویــد O) میتواند این پدیده را تغییر دهد. طبق گفتههای سمیر سمات، گوگل در رابطه با اندروید O، خیلی زود با برخی از شــرکای عرصه چیپست وارد همکاری شده تا این نسخه از اندروید را با چیپستهای ردهپایین سازگار کنند. از جمله شــرایط اپلیکیشــنهای بهینهسازیشده برای ‪Android Go‬ آن است که باید حجمی کمتر از 10 مگابایــت داشــته، در حالت آفلاین به خوبی کار کــرده و با دیوایسهایی که از چیپســتهای کند و حافظه RAM پایین برخوردارند، ســازگاری داشته باشند.

بهعنوان نمونه، قابلیت ‪data saver‬ (ذخیرهکننده داده( در مرورگر کروم، این امکان را فراهم میکند که بتوان با حداقل داده اینترنتی، صفحات وب بیشتری را باز کرد. اما قضیه به اینجا ختم نمیشود. در اپلیکیشن ‪YouTube Go‬ حالــت preview یــا پیشنمایــش را شاهد هســتیم که به موجب آن کاربر میتواند قبل از لودشدن کامل ویدئو، نگاهی به فریمهای مختلف آن بیندازد. پس از مشاهده این پیشنمایش، وقتی کاربر مطمئن شــد که قصد تماشای ویدئو را دارد، میتواند کیفیــت دلخواه خود را قبل از پخــش ویدئو انتخاب کند تا مبــادا بیش از حجــم داده اینترنتی باقیمانده مصرف شــود. در صورتی که کاربر به وایفای اتصال دارد، میتواند ویدئو را دانلود و بعدا تماشا کند. البته قبــلا در ‪YouTube Red‬ چنین قابلیتی را دیده بودیم، اما این ســرویس تنها در آمریکا – و آن هم با پرداخت هزینــه – ارائه میشــود، حــال آنکه ایــن ویژگی در ‪YouTube Go‬ رایگان بوده و کشورهای در حال توسعه را هــدف قرار داده اســت. یک خبــر جدیدتر در مورد ‪Android Go‬ به ساختار جدید رابط کاربری این پلتفرم و بهخصــوص شــیوه خاص نمایش اپلیکیشــنهای جدیدا استفادهشــده ‪recent app(‬ ) اشاره دارد. طبق این خبر در این نسخه از اندروید با لمس دکمه recent به جای نمایش چندین اپلیکیشن جدیدا استفادهشده به صورت کارتهای روی هم، تنها چهار اپلیکیشــن آخر به صورت تمامصفحه نشان داده میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.