توییتر باید نجات یابد

Shargh - - آيتي -

یکــی از گروههایــی کــه در چند ســال اخیر نقش برجســتهای در نتایــج انتخابات ایــالات متحده آمریکا داشــتهاند، مدیران رده بالای صنایــع فناوری اطلاعات هســتند و در این میان یکی از برجستهترین نامها، جف بزوس است. بزوس در سال 2013 روزنامه واشنگتنپست را خریداری کرد؛ روزنامهای که به خاطر پوشش کمنظیر خود از کمپینهای انتخاباتی، شهرت ویژهای دارد. در ماه اوت، دیوید فارنتولد در گزارش خود برای این روزنامه از داســتانی پردهبرداری کرد که برای چند روز تأثیر زیادی بر تعــداد توییتها و پســتهای وبلاگی داشــت. این موضوع بهصورت ویژه در منطقه کالیفرنیا که بهعنوان یک محیط امن برای حزب دموکرات شــناخته میشد، به چشــم میآمد. نتیجــهای که بزوس از این شــرایط به دســت آورد، یک حقیقت محض در صنایع فناوری به حســاب میآید؛ اثــرات وارده از طریق فرایند تولید و تکرار به وجود میآیند و تشــدید میشــوند. استفاده از یک منبع خبری موثق و شناختهشده، اثر شگفتانگیزی بهجا میگذارد؛ اثری بســیار بزرگتــر از چیزی که بتوان به صورت مستقل به آن دست پیدا کرد. صنایع فناوری، امروزه به قطبی منحصربهفرد تبدیل شده است که البته بیشتر از سبک کاری راکفلرها استفاده میکند. برای مثال مارک زاکربرک صد میلیون دلار برای مدارس خرج کرد یا کریس هیوز مجله نیوریپابلیک را خرید. هیچیک از این موارد در حد خرید واشنگتنپست از سوی بزوس، انقلابی نبودهاند؛ واشنگتنپســت سومین نشریه مهم آمریکا به حساب میآمد. نکته جالب درباره خرید واشنگتنپست از سوی یک فرد برجسته صنایع فناوری، این است که این کار موجب شد مدل تجاری سنتی روزنامهها دستخوش تغییر شــود. دلیــل اصلی این امر، همان چیزی اســت کــه اینترنت برای صنایع خبری به وجود آورده اســت؛ کاهــش موانع موجود در راه انتشــار اخبار. این کاهش موجب شــده اســت که دیگر نیازی نباشد همهچیز بر پایه اصولی ویژه و دستوپاگیر آماده شود. این موضوع شامل مواردی مانند کاهش تنش در زمینه ارزش، حریم شــخصی مربوط به تهیهکننده خبر و زندهبودن آن نیز میشود که تنها سه مثال ساده از میان صدها تغییر در این عرصه هستند. اینترنت توانسته است بنیان جوامع را تغییر بدهد. stratechery دراینباره مینویسد: توییتر باید نجات پیدا کند و دلیل آن این اســت: تلفیق شبکه و فرمت آن جایگزیننشــدنی اســت؛ بهویژه در شرایط فعلی که همه میدانند کسبوکار توییتر ممکن است چندان درخشان نباشــد. واشنگتنپست با وجود تمام کارهایی که انجام داده اســت، هنوز تنها یک انتشارات در میان تعداد زیادی از مراکز نشــر به حســاب میآید. در جهانی که مراکز انتشــار اخبار به نحوی کار میکنند که اطلاعات منتشرشده از طریق آنها در مقیاس واقعی باشند، فیسبوک اولویتهای خود را بسیار واضح معین کرده است؛ تعهد به کســب دلارهای بیشتر. افزایش این میزان، به دســت مهندسانی سپرده شده است که باید آن را بهبود بخشند. این افراد کسانی هستند که در تمرکز بر ایجــاد حس خوب و بهوجودنیاوردن نگرانی در انسانها تخصص دارند. از سوی دیگر، نقطه ضعف توییتر این اســت که بهصورت غیرمســتقیم، بیشتر بر انســانها تکیه دارد و انتظــار دارد آنها خوراک خبری خود را تولید کنند و شــبکه خبری جدیدی بیابند و به نحوی اخبار را منتشر کنند که کمتر کسی تصور میکند. نتیجه این امر، امکان انتشار اطلاعات بهصورت سریعتر و گستردهتر اســت که پیش از این ممکن نبود. این امر موجب ایجاد مزایای اجتماعی ویژهای میشود که باید از آنها محفاظت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.