دکترین امنیت اطلاعات روسیه

Shargh - - آيتي -

روســیه نظریه تازه امنیت اطلاعــات خود را بر پایه پنــدار راهبرد این کشــور، بهعنوان قلعهای اســتوار در محاصــره دشــمنان، بنا نهاده اســت. این دیــدگاه به شناســایی شماری از تهدیدات شــاخص موجود، علیه امنیــت فضای اطلاعاتی روســیه پرداخته و پیشــنهاد آغاز نظارت متمرکز اینترنت را از ســوی دولت روسیه، مطــرح کــرده اســت. طبــق تعاریــف ارائهشــده در دســترس، از دیدگاه روسیه، اصطلاح فضای اطلاعاتی، کدنویسیهای روسیزبان در دنیای مجازی، دامنههای سطح مهم و شــبکههای این کشور را دربر میگیرد. به گزارش ســایبربان، ولادیمیر پوتین در پنج دسامبر 201۶ ، با امضای شــیوهنامه تازه امنیت اطلاعات فدراســیون روسیه، این قانون را جایگزین ایدهپردازی پیشین - که در سال 2000 تدوین شده بود - کرد. این آییننامه بخشی از سند کلی برنامهریزی راهبردی مسکو به شمار میرود. به عبارت دیگر، دکترین یادشــده، جزء مهمی از دیدگاه رســمی امنیت ملی دولت روســیه در گستره نگهبانی اطلاعات اســت و متــن آن با راهبرد امنیــت ملی این کشور که در سال 2105 منتشر شد، همانندی بسیار دارد. انتشار اسنادی مانند نمونههای یادشده از سوی کرملین، مبین احساس بروز تشدید تهدیدات موجود و پافشاری روســیه بر حفظ ثبــات راهبردی این کشــور در عرصه جهانی اســت. به باور بســیاری از کارشناســان، نظریه جدید مواضع مقتدرانهتری نسبت به گذشته در بر دارد و در مقایســه با قوانین پیشین، دیدگاهی جنگطلبانهتر از خود نشــان داده است. علاوه بر موارد نامبرده، حوزه اطلاعات در قوانین تازه مفهوم گســتردهتری نسبت به گذشــته یافته اســت. بهطور حتــم، کلیدیترین گزینه این دکترین، تحقق گســترش فناوری اطلاعات در بستر جامعه، اقتصاد و پیشرفت دستاوردهای گوناگون، مبتنی بر دادهها و تأمین بیشترین ضریب امنیت برای دسترسی بــه این منابع اطلاعاتی اســت. به طــور کلی میتوان دکترین جدید امنیت اطلاعات روســیه را کوششی مؤثر از سوی بازیگران سیاسی این کشور، برای تبدیل روسیه به یک قلعه مســتحکم ســایبری دانســت. بسیاری از کارشناســان علوم سیاسی و امنیت ســایبری، اقدامات اخیر روســیه را رویکردی دوســویه از طرف کرملین بر میشمارند. بهعبارت دیگر، بسیاری از پژوهشگران باور دارند که روســیه همزمان با نیرومندسازی توان آفندی، مصونکردن خود را نســبت به حملات خارجی نیز در دستور کار قرار داده است. این رویکرد همچنین از سوی دیگــر، کنترل دولت بر مردم روســیه و تشــدید فضای امنیتی این کشور را به دنبال دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.