برخی گزینههای قبوض تلفن همراه تغییر کرد

Shargh - - آيتي -

شــرق:

همراه اول بــه منظور شفافســازی، تغییراتی در نام برخی ردیفهای صورتحســاب تلفــن همراه دائمی مشــترکان خــود ایجاد کرد. اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات ســیار ایران اعــلام کرد: آیتم «ســایر هزینهها» کــه مربوط به خدماتی مانند تغییر نــام، تغییر و اصلاح آدرس، قطــع، وصل و... میشــد، به «کارمــزد خدمات» تغییر نام پیدا کــرد. همچنین آیتم جدیدی تحت عنوان «خدمات الکترونیک دولت» برای استفاده از ســامانههای دولتی مانند راهنمایی و رانندگی، شــهرداری، ثبت احوال و... اضافه شــده اســت. مبالــغ این آیتم، پیش از ایــن به طور کلی در آیتم «خدمات مبتنی بر محتوا» محاســبه میشــد، با افزودن این ردیف، مبالغ به صورت تفکیکشده و مجزا نمایش داده میشوند و بیانگر سرویسهایی هســتند که از ســامانههای دولتی به درخواست مشترک دریافت میشــود. علاوه بر این، برخی از موارد محاســباتی آیتم «خدمات مبتنی بر محتوا» کــه ماهیــت عامالمنفعه دارنــد، مانند کمک به ســاخت «عتبات عالیات» نیــز از این ردیف جدا و به آیتم «کمکهای مردمی» منتقل شــده است. ایــن تغییرات از دوره منتهی به خرداد 9۶ اجرائی میشود و در جزئیات قبوض چاپی و الکترونیکی اردیبهشــت قابــل مشــاهده اســت. لازم به ذکر اســت صورتحســابهایی که به صورت چاپی یا الکترونیکی به صورت دوماهه ارائه میشــود، دو ســتون مجزای ماهانه بــراي درج مبالغ دارد و مبالغ هر ماه به صورت جداگانه ذکر میشــود. علاوه بر ســرویسهای قبلی ارائهشده از سامانه پیامکی 990009، مشــترکان از این پس میتوانند با ارسال پیامکی حرف KK، جزئیات سرویسهای خدمــات مبتنــی بر محتــوا و با ارســال حرف C جزئیات آیتــم کارمزد خدمات )ســایر هزینههای ســابق( را دریافت کنند. همچنین همراهاولیها با ارسال حرف H به این سرشماره پیامکی میتوانند از سایر ســرویسها مانند قبض پایاندوره، قبض میاندوره و... نیز اطلاع پیدا کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.