توقف تلگرام و واتساپ در روسیه

Shargh - - آيتي -

ایســنا: دسترســی بــه پیامرســان تلگــرام و واتــساپ در روســیه متوقف میشود. براساس گزارش ودوموســتی، کاربران و مدیران تلگرام روســیه از پاول دوروف، بنیانگذار شبکه پیامرسان تلگرام خواستهاند اجازه ندهد روند خدماترسانی تلگرام در روســیه مسدود شــود. سرویس نظارت بــر فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطجمعی روســیه هفته گذشــته اعلام کرد که دسترسی به تلگرام در روســیه در صورت امتناع صاحب آن از همکاری با این نهاد دولتی مســدود میشــود. براساس قانون روســیه، تمامــی ارائهدهندگان خدمــات اینترنتی موظف هســتند پایگاههای دادههای کاربران خود در روســیه را در خاک این کشــور راهاندازی کنند تا از احتمــال انتشــار غیرقانونی اطلاعــات به دیگر کشــورها جلوگیری شــود. این نهاد نظارتی روسیه تأکیــد کرده تاکنون هیچ پاســخی از طرف صاحب تلگــرام دریافت نکرده اســت و طبــق قانون یک درخواســت دیگر بــرای وی ارســال میکند و اگر مجددا پاسخی دریافت نشود، دسترسی به تلگرام مسدود خواهد شد.

چندیپیــش روســیه رونــد مســدودکردن شبکههای پیامرســان اینترنتی که اطلاعات خود را در روســیه نگهداری نمیکنند، آغاز کرده که از جمله میتوان به ویچت، بلکبریمسنجر، لاین، زیلو و ایمو اشاره کرد.

همچنین سال گذشته شبکه اجتماعی لینکدین هم به دلیل ممانعت از انتقال سرورهای خود به خاک روسیه در این کشور فیلتر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.