تعرفه بستههای اینترنت همراه نصف شد

Shargh - - آيتي -

شــرق:

ایرانســل پس از کاهــش 50درصدی تعرفه مصرف آزاد اینترنت برای دریافت محتوای وبســایتهای داخلــی، ایــن تخفیــف را روی بســتههای اینترنت همراه نیز اعمــال کرد. روابط عمومی ایرانسل اعلام کرد از این پس مشترکان این اپراتور، میتوانند روی بســتههای اینترنت همراه نیز از تخفیف 50درصــدی برای دریافت محتوای داخلی برخوردار شــوند. به این صورت که بسته را با همان قیمت خریداری میکنند و درعینحال، حجم بسته آنها برای دریافت محتوای داخلی دو برابر خواهد شد. پیش از این، ایرانسل اعلام کرده بود که در راســتای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و با هدف حمایــت از تولید محتوای داخلی پس از راهاندازی فاز دوم شــبکه ملی اطلاعات، تعرفه «مصــرف آزاد» اینترنت همراه را بــرای دریافت محتوای شماری از وبسایتهای ایرانی به نصف کاهــش داده بود. اینبار نیز بــا اعمال تخفیف بر بســتههای اینترنت همراه و در راستای حمایت از محتوای داخلی، هزینه اســتفاده از اینترنت برای بازدید از وبســایتهای داخلی که فهرست آنها در وبســایت ایرانســل در دســترس است، با 50 درصد تخفیف به نصف کاهش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.