شعایهمرعرافیه پشنیاسرانودنزیکرد دولت روحانی به مردم

Shargh - - جامعه -

صدرا محقــق:

در این چهارســالی کــه از دوره اول ریاســتجمهوری حســن روحانی گذشــت یکی از اصلیترین نکاتی کــه رقیب و رفیق بر آن اذعان داشــتند، ضعف شــدید تیم رســانهای و تبلیغاتی دولت بود. دولتــی که به گواه آمارها و گفته کارشناســان در مجموع دولتی موفق یا دســتکم نیمهموفق بوده زیر ســایه این ضعف رســانهای و فعالیت و تبلیغات رســانهای بسیار گســترده مخالفان دولت در اذهان بسیاری از مردم بهعنوان دولتی ضعیف و فاقد عملکرد مثبت شناســانده شــده بــود. این فضا البته در کوران رقابتهای انتخاباتی اخیر شکســت. دلیل عوضشــدن فضا هم از قضا نه تیم رســانهای و تبلیغاتی رسمی دولت و ســتاد روحانی بلکه خود مردم و فعالان عادی شبکههای اجتماعی و فضای مجازی در گوشه و کنار کشــور بودند. کاربرانی که از ترس تغییر فضــای مثبت بهوجودآمده دســت به کار شناســاندن عملکرد مثبت و موفق دولت یازدهم در چهار ســال اخیر شــدند. کاربرانی که با دغدغه و دیدگاه و دلنگرانی شــخصی خود با ساخت ویدئو و نوشتن مطلب و تصویرسازی و... در توییتر و فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام، حل مشکل تورم، ایجاد ثبات در نرخ ارز، افزایش ورود گردشگران خارجی به کشور، رســاندن اینترنت پرسرعت به روستاها و شــهرهای کوچک، حل برخی از معضــلات مهم محیطزیســتی مانند دریاچه ارومیــه، طرح عظیم و تأثیرگذار تحول ســلامت و... را به دیگران یــادآوری کردند. موضوعاتی که خود تیم رســانهای و ستاد حسن روحانی عملا تا ‪15 10،‬ روز پیش از انتخابات کمتریــن مانور و تبلیغاتی روی آنها نداد و بخش عمده تلاش و عملکردشــان صرفا برگزاری ســخنرانیهای سیاسی برای چهرههای سیاسی و تکرار مکرراتی فاقد اهمیت و جذابیت برای مردم بود.

ورود همین کاربران و فعالان شــبکههای اجتماعی به صحنه هم تا حدود زیادی ورق را برگرداند. بســیاری از مردم تا پیش از این حواسشان معطــوف عملکرد مثبت دولت یازدهم نبود و مرعوب تبلیغات فراگیر و شبانهروزی و چهارساله مخالفان و منتقدان دولت با محوریت موضوع خاص «رکود» بودند. با این حال با ویدئوها و نوشتهها و تصویرسازیهای خلاقانه کــه از دل دغدغهها و تجربههای شــخصی کاربــران عادی و فعالان اجتماعی بیرون آمد، فضا عوض شد و تأثیر شگرفی بر رأی و نظر مردم درباره دولت یازدهم و عملکرد حسن روحانی گذاشت.

بیتردید به همین خاطر بود کــه منتخب مردم در دوازدهمین دوره انتخابــات ریاســتجمهوری، فــردای روزی که بــا رأی ‪2 3.5‬میلیونی مردم دوباره انتخاب شــد، وقتی در اولین پیــام تلویزیونی خود از مردم و حامیانش تشــکر کرد، در کنار یادکردن و تشــکر از چهرههای بزرگ و تأثیرگذار حامــی خود مانند آیتالله هاشمیرفســنجانی، ســیدمحمد خاتمی، خانواده امام راحل، علیاکبر ناطقنوری، اســحاق جهانگیری، خانوادههای شهدا و شهیدمطهری و بهشتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس مجلس به صورتی ویژه از «فعالان فضای مجازی» هم تشــکر کرد و درباره آنها گفت «فعالان فضای مجازی که توانســتند این فضای پروخروش را به اعماق جامعه برسانند.»

این تشــکر ویژه روحانی بیدلیل نبود؛ چراکه در همین مدت طرحها و کمپینهــا و تبلیغاتــی که این فعالان در فضای مجــازی کلید زدند با گســتردگی حیرتانگیزی بین مردم پخش میشــد. آمار دیدهشدن یک ویدئــوی کوتاه در تلگرام گاهی از یک تا چندمیلیون بار هم میگذشــت و به همین شــکل پیام تبلیغاتی در دفاع از دولت یازدهم به افراد بسیار زیادی در چهارگوشــه کشــور میرســید. در همین مدت موارد بسیاری بود کــه یک توییت کوتاه 140 کاراکتری یک کاربر معمولی و ناشــناخته از دل یک روســتای کوچک در اســتان سیستانوبلوچستان یا خوزستان و کهگیلویهوبویراحمد در دفاع از روحانی نقشــی بهمراتب اثرگذارتر از دهها ســخنرانی و مقاله و فیلم تبلیغاتی را بــازی کرد. بهویژه آنکه این تولیــد محتوای کاربــران معمولی در شــبکههای اجتماعی چون از دل تجارب و دغدغههای ملموس و شــخصی خودشان خلق میشد روی کسان بیشتری تأثیر میگذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.