تلاش برای افزایش مسئولیت اجتماعی پولدارها

Shargh - - جامعه -

ایســنا: معاون توســعه مشــارکتهای مردمی کمیته امداد از طرحی جدید در قالب زندهشــدن مسئولیت اجتماعی خبر داد و گفت: در این طرح با دهکهای بالای اقتصادی ارتباط خواهیم داشت تا مســئولیت اجتماعی آنها زنده شود. با صنوف، کارخانهداران و افــرادی که توان اقتصادی بالایی دارند، تعاملاتی شده است تا کمک بیشتری از آنها دریافت شــود. علیمحمد ذوالفقاری در نشست خبری با اشاره به جمعآوری 35میلیاردی درآمد کفاره و فطریه در ســال گذشته، گفت: برنامههای متنوعی در قالب سفرههای اطعام، جذب حامیان جدید، صله رحم ایتام با مســئولان در ماه رمضان خواهیم داشت. وی گفت: توسعه فرهنگ انفاق، مشارکت بیشــتر مردم و ســاماندهی کمکهای دیگران در جهت محرومیتزدایی اهدافی اســت که کمیته امداد دنبال میکند بهطوریکه بخشی از اعتبــارات را دولت به ما پرداخت و بخشــی با مشارکت مردم از مسیر صدقات، کارت و... محقق میشــود. وی در ادامه با بیان آنکــه طرح اکرام ایتــام نیز برای مشــارکت مردم اســت و در قالب مثلثــی از یتیم، حامی و کمیته امداد نیازســنجی میشــود، گفت: این در حالی اســت کــه اکنون یــک میلیون حامــی از 200 هزار یتیــم و خانواده محسنین حمایت میکنند.

معاون توسعه مشــارکتهای مردمی کمیته امداد بــا بیان اینکه 25 درصــد مجموع خدمات کمیتــه امداد از درآمدهای مردمی اســت، اظهار کرد: در سال گذشــته 1463 میلیارد تومان درآمد داشــتهایم کــه 175 میلیارد تومــان آن از طریق شبکههای مردمی، 290 میلیارد تومان کمکهای صدقــات، 404 میلیــارد تومان اکــرام یتیم، 258 میلیارد تومــان زکات، 357 میلیارد تومان ســایر کمکها و 20 میلیارد تومان نیز کمک ســازمانها بوده که در اختیار ما قرار گرفته اســت. وی افزود: کمیته امداد 10 میلیون خیر را ســازماندهی کرده؛ هشت میلیون خیر در حوزه صدقات، یک میلیون خیر در حوزه اکرام یتیم و یک میلیون نیز در بحث زکات، قربانی، عید فطر و... اســت. معاون کمیته امداد انتقاد کرد: کمکهایی که دریافت میشود، متناســب بــا توانایی خیریــن نیســت بنابراین در تلاشیم میزان مشــارکت خیرین را با اطلاعرسانی بیشــتر متناســب کنیم. ذوالفقاری با اشاره به ماه مبارک رمضــان، گفت: از حامیــان جدید ثبتنام میشود. سال گذشــته صد هزار نفر به مجموعه حامیان اضافه شــده و امسال تلاش براي افزایش این آمار داریم. وی تصریح کرد: سفرههای اطعام در اســتانهای مختلف پهن میشــود. امسال نیز از طریــق کمکهای نقــدی به نیابــت از خیران ســفرهاندازی میکنیم. همچنین توزیع خشــکبار در قالب بســتههای ماه رمضان از ســوی خیرین و پهنشــدن ســفره اطعام خیران با کمک کمیته امداد را نیــز در برنامه داریم. معاون کمیته امداد درباره موانع مشــارکت خیریــن و مردم گفت: در تلاش بــراي رفع ایــن موانع و حساســیتزدایی مردم نسبت به امداد هســتیم. یکی از این موانع دســتبردزدن به صنــدوق صدقات بــوده که در تلاشیم این صندوقها را به محیطهای امن ببریم یا ضد ســرقت کنیم. اطلاعنداشتن خیرین از نحوه مصرف کمکها مانع دیگری است که در تلاشیم با اطلاعرسانی مسیر را مشخص کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.