نمایشگاه برگزیده قالیچههای کاخ گلستان

Shargh - - جامعه -

شــرق:

مجموعه میراث جهانی کاخ گلســتان با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، نخســتین نمایشــگاه قالیهای کاخ گلستان را با عنوان برگزیــده قالیچههای کاخ گلســتان برگزار میکند. شــکوفه مصباحی، دبیر علمی نمایشگاه و مســئول بخــش پژوهشــی فرش پژوهشــکده حفاظــت و مرمت با اعلام این خبــر افزود: از آثار مهــم مجموعه تاریخی کاخ گلســتان، قالیهای آن اســت که میتوانند مراجعی پژوهشی درباره شــناخت قالــی دوره قاجار و مناطــق قالیبافی آن دورانِ ایران باشــند. به گفته وی، بســیاری از قالیهای موجود بهویژه قالیهای بزرگ پارچهای که بهصورت سفارشــی برای تالارهای کاخ بافته شــدهاند، از بافتههای بسیار نفیس دوران قاجار و پهلوی در این مجموعه هستند.

مصباحــی افــزود: قالیهای کاخ گلســتان را میتــوان در گروههای مختلف و براســاس ابعاد، طرح، نقشــه، منطقــه بافت، جنس مــواد اولیه، قدمت و دوره تاریخی طبقهبندی کرد؛ بنابراین در انتخاب آثار برای نخســتین نمایشگاه با رویکردی کلاننگر، برای آشنایی مخاطبان با تنوع نمونههای موجود تلاش شــده است. او تصریح کرد: بنابراین نمونههایی شاخص از قالیچههای موجود در این کاخ با گزینشی بر مبنای طرح، نقشه، منطقه بافت و دوره تاریخی ارائه شده است.

بــه گفتــه مصباحــی مــکان این نمایشــگاه بهگونــهای طراحــی شــده کــه بتــوان در آینده نمایشگاههایی از دیگر قالیچههای کاخ گلستان را نیز در آن دایر کرد. مصباحی اظهار امیدواری کرد کاخموزه گلستان با برگزاری دورهای نمایشگاههای موقت بتواند امکان نمایش و فراهمآوردن شرایط پژوهش درباره قالیها و دیگر قالیچههای موجود را فراهم آورد و برای معرفی این گروه از آثار فاخر مجموعه گامی بردارد. این نمایشــگاه که ساعت 10:30 سهشــنبه دوم خرداد افتتاح میشــود، به مدت 30 روز برای بازدید علاقهمندان دایر است.

همزمان با افتتاح نخســتین نمایشگاه قالی در کاخ گلســتان از کتاب «برگزیــده قالیچههای کاخ گلســتان»، پژوهش و نگارش شــکوفه مصباحی نیــز رونمایی خواهد شــد. مصباحی، پژوهشــگر قالــی ایران و مســئول واحد پژوهشــی حفاظت و مرمت فرش در پژوهشــکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی اســت. این کتاب بخشی از مطالعات و نوشتههای او درباره قالیهای تاریخی و موزهای است که به مناسبت نخستین نمایشگاه قالی در کاخ گلســتان از ســوی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری چاپ شده است.

کتاب شــامل دو بخش کلی اســت؛ در بخش نخســت بــه اســتنادِ اســناد و مــدارک موجود، پژوهشی درباره قالیهای کاخ گلستان و وضعیت آنها از گذشته تاکنون انجام شده و در بخش دوم تعدادی از قالیچههای کاخ گلســتان بهطورکامل معرفی شده است. نویســنده برای نگارش کتاب بررســیهای فنــی، تاریخی و هنری ایــن گروه از قالیچههــا و تنظیم شناســنامههای تخصصی و روخوانی و خوانش کتیبههای بافتهشــده در آنها را انجــام داده و در معرفی قالیها علاوه بر ارائه اطلاعات فــوق، توضیحاتی توصیفــی- تحلیلی درباره طرح، نقش، رنگ و کتیبه داده است.

کتاب بهصورت تمامرنگی و دوزبانه )فارسیانگلیسی( تهیه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.