آیا سازوکار بستن لیست در شورای سیاستگذاری قابل دفاع است؟

Shargh - - جامعه - سیدمصطفی موسویلاری*

اهمیت و حساسیت انتخابات ریاستجمهوری ســال 96 موجــب شــده بود کــه توجهــات به شــوراهای شــهر و روستا کمتر شــود. اما شورای شهر تهران سالهاســت که برای فعالان سیاسی از اهمیت بسیاری برخوردار است و اصلاحطلبان پس از سه دوره ناکامی در تعیین شهردار پایتخت، ســازوکار ویژهای را برای این انتخابات پیشبینی کرده بودند. پس از حادثه پلاسکو تخصصگرایی در رأس شــعارهای اصلاحطلبان قــرار گرفت و برای دســتیابی به این مهم سازوکار امتیازدهی را بر مدیریت ســنتی ترجیح دادند. برای این منظور یکسری فاکتورهای ارزیابی تهیه شد و در شورای عالی سیاســتگذاری انتخاباتی اصلاحطلبان به تصویب رسید.

پــس از اعلام لیســت اصلاحطلبــان که در دیرتریــن زمــان ممکن صــورت گرفــت، موج عظیمی از انتقادات و مخالفتها شــکل گرفت و البته بخشــی از کاندیداهــا و احزاب، حاضر به تمکین نشــدند و با این ادعا که این لیست امکان رأیآوری نــدارد، میثاقنامه امضا کرده را نادیده گرفته و حتی اقدام به انتشــار لیستهای موازی کردنــد. برخی نیــز در فضای مجــازی مردم را تشــویق کردند که افرادی را از لیست امید حذف کرده و نامزدهای دیگــری را جایگزین کنند. تأثیر این رفتارها را در روز رأیگیری در حوزه اخذ رأی نیز شــاهد بودیم و تصور عموم ما بر این بود که لیســت امید بهطــور کامــل رأی نخواهد آورد و احتمالا یا از جریان اصولگرایی افرادی وارد شورا خواهند شــد یا برخی اصلاحطلبــان جامانده از لیست امید.

نتیجه دور از انتظار پیروزی قاطع لیست امید با اختلاف فاحشی که نفر 21 با آقای چمران داشت که در جایــگاه 22 قرارگرفته بود، حاکی از آن بود که بلوغ و آگاهی سیاسی مردم بهصورت مشهود بالا بوده و همچنین دسترسی به اطلاعات صحیح برایشان مقدور است. این امر به اصلاحطلبان این پیام را داده است که مردم همچنان به این جریان، شــورای سیاســتگذاری اصلاحطلبان و بزرگان اصلاحات اطمینان دارند.

امروز انتخابات به پایان رســیده اســت و زمان بازگشــت و اصلاح اشــتباهات فرارســیده است. آنان که پیــش از برگزاری انتخابات فریاد اعتراض ســر دادند باید صبر پیشــه میکردنــد و امروز با دلیل و منطق روشــن انتقادهــا را بیان ميکردند. امروز شــورای عالی اصلاحطلبان باید نقدها را با روی گشــاده پذیرا باشــد و نحوه انتخاب افراد را بهصورت شــفاف بیان کنــد و حتما چنین خواهد کرد. از سوی دیگر این انتخابات نشان داد ساختار شــورای عالی سیاستگذاری نیز نیازمند اصلاح و تغییر اســت و این کار یک یا دو جلســه و نشست نیســت و باید کاری اساســی و پایهای برای تبدیل این شورا به یک جبهه مقتدر صورت گیرد.

امــا ســازوکار تعییــن افراد مناســب شــورا مخصوصا با توجه بــه تخصصگرایی به نظر یک اشتباه فاحش و غیرقابلانکار بود. من با توجه به تجربهای که در تهیه پایاننامه دکتری خود داشتم میدانم تبدیل یکسری فاکتورهای پیچیده کیفی به عدد و امتیاز، کاری بسیار دشوار و نیازمند ماهها و حتی سالها صرف زمان و انرژی افراد متخصص است. فاکتورهای موردنظر اصلاحطلبان از چندین بعد برخوردار بود؛ مانند تخصص، توانایی فردی، ارتباطــات اجتماعی و سیاســی، ســوابق کافی، روابط حزبی، ســلامت و پاکدســتی، جنسیت و جوانگرایی، گردش نخبگان، رأیآوری و بســیاری فاکتورهای دیگر که تعیین اهمیت و وزندهی به آنهــا و آزمون آن، کار یک مــاه و دو ماه و پنج ماه و شش ماه نبود. من از چند ماه پیش از انتخابات با رؤیت این امتیازبندیها مطمئن بودم این روش به نتیجه نخواهد رســید و تا ایجاد یک سیســتم قوی، فکرشده و آزمودهشــده باید با همان روش سنتی کار جمع شود که درنهایت هم چنین شد و البته به دلیل مانور بیشازحد روی این روش کاملا اشتباه و از پیش شکســتخورده، متأسفانه همه بدنه اصلاحطلب بهنوعی به فرایند تعیین لیست و همچنین لیســت نهایی معترض شــدند. حتی اعضــای کارگروهی که بــرای امتیازدهی انتخاب شــدند، اعضای هیئترئیسه شــورای عالی و نیز دیگر اعضای شورای عالی از نتیجه اعلام رضایت نکردند. اســتفاده از یک روش ابتدایی کمّی فقط موجب شد که توقعات بالا رود؛ بدون آنکه بتواند آنها را پاسخ دهد.

تجربه تلخ بستهشدن لیست امید در انتخابات 96 با شیرینی رأیآوری کمنظیر لیست تا حدودی تعدیل شــد. اما فرامــوش نکنیــم از امروز همه جریان اصلاحطلب مجددا باید در اندیشــه ترمیم و بازسازی ساختاری شورای عالی سیاستگذاری باشــند و نقدها و اشــکالات موردنظر را آشکار و نهان به گوش بزرگان جریان رسانده و تلاش کنند اعتماد خالصانه مردم ســلب نشود و برای ادامه مسیر اشــتباهات و مشکلات پیشــین رفع شود تا همواره شــاهد حضــور پررنگ مــردم در صحنه باشیم.

*معمــار، طــراح شــهری و دانشــجوی دکتری مدیریت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.