شمنتگخبفانتيسجمایزنادورهن شباوترشواراهای شهر و روستا

Shargh - - جامعه -

معصومــه اصغری:

شــورای شــهر تهــران در پنجمین پله مهم و حساس خود تجربیات و تحــولات جدیــد و البتــه قابلتوجه و خوبی را پشتسر گذاشت؛ تحولاتی نظیر حضور چشمگیر زنان و افرادی دور از انتظار از دل مــردم که مردم به آنهــا اعتماد کــرده و رأی دادنــد. دوره پنــج، دوره کنار گذاشتهشــدن افراد مشــهور بیربــط ماننــد ورزشــکاران و... و انتخــاب و اعتمــاد به افراد کمترشناختهشــده بود. شــگفتیهای نتایج انتخابات شــورا از تهران تا روســتاهای سیستانوبلوچستان کم نبود. در تهــران بــرای اولینبار در کل تاریخ شــورا، شش زن انتخاب شدند که این خود حکایت از سهم 30درصدی زنان در کرسیهای سبز شــورای شــهر دارد. در اســتان سیستانوبلوچستان هم میزان راهیابی زنان به شــوراهای شــهر و روستا رکوردی چشمگیر بر جای گذاشت. در دیگر شهرهای کشــور هــم انتخابــات چهرههای شگفتیســاز کم نداشت، از خرم آباد و رشت تا شهر بیجار و... . در این گزارش به بخشی از نتایج غیرقابل انتظار و پیشبینی انتخابات شوراهای شهر و روستا پرداختهایم.

دستفروش تحصیلکرده با یک بنر در شهر

خرمآبــاد کلانشــهر نیســت، امــا بــا جمعیت 350هزارنفــریاش آنقدر بزرگ هســت که انتخاب یک دســتفروش ناشــناس که در مدتــی محدود و تنها با یک بنر تبلیغاتی، بیش از 40 هزار رأی کســب کــرده و نفــر اول انتخابــات شــده، در آن عجیب و خاص باشــد. ولیالله رستمی )رســتمینژاد( همان دستفروشی اســت که با 40هزارو 86 رأی، نفر اول منتخبان شــهر خرمآباد شده است، او در بنر معرفی خــود که شــخصا در شــهر میچرخانــد و به مردم نشــان میداد آورده اســت که علاوه بــر معروفیت خود و پدرش برای همه مردم شــهر، ادیب، مســلط به زبان انگلیســی و فارســی، شاعر، ســخنور، دارای تحصیلات نظــام قدیــم، دارای مقــام قهرمانی در رشته دوومیدانی و دبیر دبیرستانهای استان لرستان بوده و هســت. او که سالهاست به دستفروشی و پرندهفروشــی معروف و مشغول اســت، از دانشگاه تهران فوقلیســانس ادبیات فارسی دارد و زندگی، او را به این شــکل، پس از دورانی ســخت، بالا کشیده اســت. رســتمینژاد در تبلیغات انتخاباتی خود به مردم قول داده پاک و بیریا باشــد و از اعتماد مردم کــه مهمترین تبلیــغ اوســت، بیشــترین صیانت را داشــته باشــد. رأی این منتخب خرمآبادیها آنقدر شگفتیســاز بود که از نفر دومی کــه پس از او قرار گرفت 27 هزار رأی بیشــتر باشد. به گفته اهالی این شهر، این اولینبار است که در خرمآباد یک کاندیدای شورای شــهر این تعداد رأی کسب میکند. او که به کمک هواداران پرتعداد خود حالا کانالی برای ارتباط با مردم دارد، در پیامی مکتوب که با دست خط خود در کانالش گذاشــت، از زنان و مردان خرمآباد تشکر کرد و نوشت: «به خود میبالم که افتخار شهروندی شــما دلاورمردان و دلاورزنان را دارم که در این برهه زمانی در جامهعملپوشیدن به این امر خطیر من را و سرزمینتان را یاری دادید.»

شنیدن آوای صداقت از رفتگر

مــورد عجیــب دیگــر انتخابــات دوره پنجــم، محمدحســن علیپور، رفتگر ســاده و بدون توقعی اســت که میگوید حــدود یک میلیون تومــان، هزینه تبلیغات انتخاباتــیاش شــده و حالا نفر پنجم فهرســت منتخبان شــهر رشت است. پوسترهایش ساده اســت و تنها با لباس نارنجی و جاروی خودش عکس انداخته و شــاید خودش هم اینقدر باور نداشت که 17 هزار نفر از مردم رشت انتخابشــان همین لباس نارنجی ســاده و آن جمله کوتاه بالای ســرش، یعنــی «صداقت شــعار اول من اســت» باشــد. علیپــور در گفتوگویی اعلام کــرده کارگر پیمانکار خصوصی شــهرداری اســت و در دانشگاه فرهنگ و هنر رشــته روابطعمومی را انتخاب کرده و خوانده تا بتواند با مردم ارتباط بیشتری برقرار کند.

او میگویــد، تحصیــلات در زندگــیاش هیــچ تغییری نــداده و به دلیل اینکه شــرایط اقتصادی و وضعیت شــغلی او و همکارانش خوب نیســت، در انتخابــات شــوراها ثبتنام کرده اســت و حالا خود را نماینده همه مــردم، از جمله همکارانش و همه قشرآســیبپذیر شــهر رشــت میدانــد. او میگوید همیشه حقوقشان عقب میافتاد، بیمهها رد نمیشد و حق و حقوقشــان را نمیدادند و افرادی هم که در شــورا میرفتند، این مردم را فراموش میکردند و در نهایــت به دل او میافتد که در انتخابات ثبتنام کند و از خــدا میخواهد تا این راه ســخت را بر او هموار کند و اینگونه میشود.

او کسی اســت که گفته به این لباس و این شغل افتخار میکند و چون مردم با این لباس به او اعتماد کردهاند، میخواهد با همین لباس یا با «لباســی که خیلیخیلی خاکی و معمولی» است، در شورا حاضر شــود. این رفتگر منتخب مردم، گفته برای تبلیغات پوســتر زیادی را بــه در و دیوار شهر نچســبانده؛ چون خودش میداند کــه همکارانش خیلی موقــعِ تمیزکردن این پوســترها اذیــت میشــوند. او رســیدگی به وضعیــت محلههای زندگی اقشــار آســیبپذیر و دوری از بحثهای حاشیهای و جنجالی و خدمت به مــردم را در برنامه خود اعلام کرده است.

انتخاب در اوج حاشیهنشینی

یکــی از زنانــی کــه در اوج بینشــانی حتی در یک روســتا، منتخب روستاییان روســتایی در اسلامشهر میشود. رقیه گزمه، ساکن روستای قلعهسیمون است، همان روســتای محرومی که بارها و بارها درباره مشکلات فقــر و محرومیــت و بهداشــت و... آن گزارشها و تصاویر مختلفی منتشــر شــده، اما هنوز وضعیتش تغییری نکرده اســت. او حالا با همه ترس و پرهیزی کــه از ورود به جامعه جدی و مردانه داشــته، عضو شــورای روستایشــان شــده و قرار اســت مطالبات مردمــی را که بــه او رأی دادهاند، دنبــال کند. رقیه، زنــی میانســال اســت که زندگیــش بــا حداقلهــا میگــذرد و اتفاقــا مثــل اعضای شــوراهای شــهری، عضو شــورای روستایی مثل قلعهســیمونبودن برای او درآمــدی نخواهد داشــت. پــس او بایــد با وجــود این شرایط، ســختی زیادی را به جان خریده باشد.

روشندلی که رؤیای ریاست دارد

حضــور معلــولان در انتخابات شوراها از دورههای قبلی مرسوم شــده و تعداد زیادی از معلولان با شــرایط مختلفــی منتخــب مــردم شــدهاند و حضــور علــی صابری و مجتبی شاکری، دو روشندلی که در شورای پایتخت حضور دارند نمونهای از این دســت اســت. حالا این روند در شــهرهای دیگر ادامه یافته و مازیار توکلی در شــهر بیجار در استان کردســتان در صدر منتخبان مردم قرار گرفته اســت و به دنبال ریاســت شــورای شهر بیجار هم هســت. این جوان روشندل، نزدیــک به چهار هزار رأی مــردم بیجار را دارد که از همین حالا برای شــرایط خود و موقعیتش در شورا، حتی در مقابل دیگر اعضای شــورا بجنگد؛ چراکه به گفته او دیگر اعضا با ریاســت او و داشــتن منشی به دلیل شــرایطش موافق نیستند. این منتخب مردم در بیجار هم مانند بســیاری از منتخبان ملت در شوراها به دنبال شفافســازی درآمد و هزینه در شهرداری و نظارت بر درآمدهاست.

415 ستاره روی شانه سیستانوبلوچستان

استان سیستانوبلوچستان در انتخاباتهای اخیر همــواره مشــارکت و عجایب زیــادی را آفریده و در انتخابات شورای پنجم با 415 زنی که برای شوراهای شهر و روستا انتخاب شــدهاند، رکورد این تحولات را در اختیار داشته است و میتوان گفت این تغییر مهم یکی از تحولات مهم در این دوره انتخابات شوراها در کل کشور اســت که باید بارها و بارها گفته شود و از آن درس گرفت. براساس اعلام علی اوسطهاشمی، اســتاندار سیستانوبلوچســتان در پنجمیــن دوره انتخابات شــوراهای شــهر و روســتا در این اســتان، 415 زن بهعنوان منتخبان مردم به شــوراهای شــهر و روســتای استان سیستانوبلوچســتان راه یافتهاند؛ درحالیکه این تعــداد در دوره فعلی )دوره چهارم( تنها 185 زن بوده است. در این مورد، بهخصوص باید به اقدام زنان در روســتاهای شهرستان خاش اشاره کرد که در برخی موارد مشارکت صددرصدی داشتند و حــالا طبق اعــلام اســتاندار، 131 زن از کل تعداد زنان منتخب اســتان سیستانوبلوچستان مربوط به شهرستان خاشهستند.

براساس اعلام علی اوسطهاشمی، استاندار سیستانوبلوچستان در پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در این استان، 415 زن بهعنوان منتخبان مردم به شوراهای شهر و روستای استان سیستانوبلوچستان راه یافتهاند؛ درحالیکه این تعداد در دوره فعلی )دوره چهارم( تنها 1۸5 زن بوده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.