تعیین هیئترئیسه موقت و تشکیل دبیرخانه شورای منتخبان تهران

Shargh - - جامعه -

منتخب مــردم تهران در شــورای شــهر از معرفی هیئترئیســه «شورای منتخبان 21نفره» شهر تهران خبر داد.

مرتضی الویری گفت: شــورای منتخبان تهــران و در حقیقت 21 کاندیدای «لیســت امید» که با رأی مردم تهران به شورا راه یافتهاند، در اولین جلســه خود که صبح روز گذشته، برگزار شد، هیئترئیسه موقت خود را انتخاب کردند. وی افزود: در این جلسه بنده بهعنوان رئیــس و «احمد مســجدجامعی» و «شــهربانو امانــی» بهعنوان نایبرئیــس و «بهــاره آرویــن» و «حجت نظری» بهعنوان منشــی انتخاب شدند.

بــه گزارش ایســنا انتخاب این افــراد بهگونهای اســت که الویری بهعنوان رئیس موقت شــورای شــهر و بهاره آرویــن و حجت نظری بهعنوان منشــیها و مســجد جامعی نیز بهعنــوان نایبرئیس اول و امانی نیز بهعنوان یکی از بانوان بهعنوان نایبرئیس دوم انتخاب شد. رئیس شــورای منتخبان تهران از تشکیل دبیرخانه این شورا خبر داد و افزود: از این پس برای تشــکیل جلســات بعدی و پیگیری کارهای این شورا، دبیرخانه این امور را پیگیری میکند.

مرتضی الویری در گفتوگو با ایســنا گفت: امروز نخســتین جلسه منتخبان شورای شهر تهران با حضور 19 عضو تشکیل شد.

ایــن جلســه در فضایــی مناســب با حضــور آقای هاشــمی و مســجدجامعی تشــکیل و دربــاره دســتیابی به اطلاعــات جزئی اداری – مالی شــهرداری تهران بحث و تبادلنظر شــد؛ چراکه برای برنامهریزیهــای آتی، دســتیابی به این اطلاعات ضــروری و حیاتی است.

وی افزود: هیئترئیســه موقت تا زمان اســتقرار 21 نفر در شورای شــهر تهران، یعنی 14 مرداد جلســات خود را برگزار میکند و درباره موضوعات مختلف این شهر بحث و تبادل نظر انجام خواهد شد.

این هیئترئیســه اداره جلسات و هماهنگیها را تا تشکیل شورای شــهر جدید تهران برعهده خواهد داشــت. رئیس شــورای منتخبان تهران، در پاســخ به این ســؤال که آیا در این جلســه دربــاره انتخاب شــهردار تهران گفتوگویی صورت گرفته یا خیر؟ گفت: در این جلسه درباره انتخاب شــهردار تهران بحثی نشــد، اما قطعــا این موضوع در دستور جلسات بعدی شورای منتخبان قرار دارد.

این شــورا دو روز در هفته جلسات خود را به صورت مستمر برگزار خواهد کرد و جلســه بعدی روز چهارشنبه با حضور 21 عضو منتخب شهر تهران برگزار خواهد شد.

الویری افزود: در این جلســه، آقای محسن هاشمی ضمن تقدیر از پیام رئیس دولت اصلاحات تأکید کرد که هر راهکاری که از سوی جمع 21نفره بیان شــود، به آن پایبند خواهد بــود و همچنین صحبتهایي تخصصی درباره شهر تهران عنوان کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.