طرح تعویض چادرهای مستعمل

Shargh - - جامعه -

فارس:

معــاون بخش عفاف و حجــاب کارگروه مد و لباس کشــور از اجرای دو طرح تعویض چادرهای مستعمل نمازی مساجد، تکایا و حسینهها و تعویض چادر مشــکیهای مستعمل با قیمت نازل در بیست وپنجمیــن نمایشــگاه بینالمللــی قــرآن کریم خبر داد. علیاصغــر زیلایی گفت: بــرای ارتقای کیفیت چادرهای نماز مســاجد، تکایا و حســینیهها اقدام به تعویض چادرهای کهنه و مستعمل کردیم و روند آن به این صورت اســت که مراکز علاقهمند میتوانند با مراجعه به بخش مستقل عفاف و حجاب نمایشگاه قرآن چادرهای مستعمل نمازی را تحویل داده و چادر نو بگیرند. وی ادامــه داد: نحوه این تحویل میتواند به صورت تجمیع چادرهای یک مســجد، حسینیه یا به صورت فردی باشــد؛ البته لازم به یادآوری اســت کسانی که به نمایندگی از مساجد، تکایا و حسینیهها چادرهایــی بــا تعداد بــالا میآورند، ملزم بــه ارائه معرفینامه هستند. زیلایی تأکید کرد: چادرنمازهای جایگزین در نظر گرفته شده از پارچههای ایرانی تهیه شده اســت. معاون بخش عفاف و حجاب کارگروه مد و لباس کشــور با تأکید بــر اینکه حرکت تعویض چادرهای مســتعمل نمادیــن و بــراي تبلیغ عفاف و حجاب اســت گفــت: این طرح هیچگونــه کاربرد تجاری ندارد. وی دومین طرح برنامهریزیشده در این نمایشگاه را تعویض چادر مشکی عنوان کرد و گفت: متقاضیان میتوانند چادر کهنه مشکی خود را با چادر دوختهشده دانشــجویی یا قواره چادر تعویض کنند. زیلایی با تأکید بر اینکه پارچه این چادرهای مشــکی از مرغوبترین جنس پارچههای تولید داخل اســت، اظهار کرد: در این نمایشگاه برای کسانیکه قواره چادر درخواســت میکنند، قسمتی در نظر گرفته تا بتوانند قواره چادری خــود را با مدلهای درخواستیشــان دوختــه و تحویــل بگیرند. به گفتــه وی این طرح با ایجاد یک کارگاه بســیار بزرگ با پرســنل کافی تحت عنوان کارگاه دوخت چادر به صورت رایگان به همه کسانی که در نمایشگاه قرآن قواره پارچه تهیه کرده بودند، خدمات ارائه میدهد. وی با یادآوری این نکته که طرح ارتقای چادر نمازی ســال گذشته دو روز به صورت آزمایشــی در نمایشگاه قرآن اجرا شده است، گفــت: این طرح با اســتقبال بینظیری مواجه شــد و بســیار اثرگذار بــود. این مقام مســئول اظهار کرد: قیمتهای محصولات ارائهشــده بســیار نازل است، بهطوریکه سال گذشــته چادرهای نمازی با قیمتی حدود 12هزارو 500 تومان و چادر مشــکی با قیمتی زیر 50 هزار تومان به دست متقاضیان رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.