20 سال بعد از دوم خرداد

Shargh - - جامعه -

امــا هیچکس خود را متوقف به آنها نمیدید. این ســرمایه اجتماعی با وجود وارونهنماییهای بیامان، حتما باید مورد نظر کنشــگران این جریان باشد. مردم اصلاحــات را باور دارند؛ اما با آنانــی که از این اصول عدول کنند، عهد اخوت نبســتهاند. 5) 20 ســال بعد از دوم خــرداد، مجموعــه ســتادی اصلاحطلبــان و اعتدالگرایان و حتی مســئولان ستاد انتخابات کشور، انسجام و تفکر دو دهه قبل را نهتنها ارتقا نداده بودند، کــه در پارهای موارد، نقاط ضعف محسوســی هم در آنها دیده میشد. نبود چهرههای کاربلد آن مقطع در بطن فعالیتهای امــروز در کنار کمتوجهی به انتقال تجربیات به نســل جدید، آسیبی اســت که ترمیم آن برای دوام و بقــای حرکتهای اصلاحی در چارچوب قانون و انتخابات آینده، امری حیاتی اســت.6( اگر در دوم خرداد 76، کارناوال عصر عاشورا برای تحت تأثیر قراردادن احساســات اقشار متدین جامعه به راه افتاد، دو دهه بعد در روســتاها نیز به ســالخوردگان و حتی جوانان گفته شــد، روحانی به دنبال نشاندن کودکان دختر و پســر کنــار یکدیگر در مدارس اســت. به آنان گفته شد نفس روحانی به کشــور نمیآید و مردم در معدنها و ســاختمانها میمیرند! گفته شد او عامل گســترش فساد اخلاقی در حاشــیه شهرها و حتی در بطن کلانشهرهاست؛ اما گفته نشد در دوران حاکمیت اصولگرایان، وضع فساد، فقر، تبعیض و مرگومیر مردم چه بــود و روحانی چگونه آن را کاهش داده اســت. گفتهاند و دیدهایم اگر برای هر جریان سیاســی، هدف وســیله را توجیه کند، عمر بلندمدتی برای آن جریان متصور نخواهــد بود، بااینحال نباید از برقراری ارتباط مســتقیم با اقشار مورد اشاره غفلت کرد. باطلالسحر دروغ، آگاهی اســت و همه حامیان اصلاحات، اعتدال و البته مجموعه دولت در سراسر کشور تکلیف دارند در چهار ســال آینده، مانع سوءاستفاده افراد خاص در روستاها و شــهرهای کوچک از ضعف بنیه اقتصادی یا دریافت اطلاع مردم شــوند.7) 20 سال بعد از دوم خــرداد 76 که رئیسجمهور برآمــده از آن انتخابات حماسی، تهدیدهای ناشــی از رأی دادگاه میکونوس و جنگطلبان منطقهای و فرامنطقهای را به پشــتوانه رأی انبوه و سیاســت تنشزدایی خود رفع کرد، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ماجراجــوی ایالات متحده، به همان منطقه آمده بود تا با همان جنگطلبانِ مســت از دلارهــای نفتی، با ایران دارای دموکراســی، مواجه شود؛ اما ایرانیان در ایران و سراسر جهان در صفهاي طولانــي شــبیه دوم خــرداد 76، رئیسجمهوری را برگزیدند تا صلحطلبان دنیا و بیشتر کشورهای صاحب نفوذ جهان را به برقراری ثبات دوباره و تداوم سیاست تنشزدایی در عین حفظ اقتدار ایران، امیدوار کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.