با جداسازی دانشآموزان تیزهوش از عادی بهشدت مخالفم

Shargh - - جامعه -

ایســنا: معــاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آموزشوپــرورش با طرح این پرســش کــه آیا کیفیت آموزشــی که برای کودکان در مناطــق محروم فراهم میکنیــم با کیفیت آموزشــی برای کــودکان پایتخت برابر است؟ گفت: با طبقهبندی مدارس به تیزهوشان و... بهشــدت مخالفیــم و تلاش میکنیم به ســمت یکپارچگی مدارس حرکت کنیــم. رضوان حکیمزاده در نشست علمی بازماندگی از تحصیل که در دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: چند روز گذشته راه تحول، مدارا و دولت صددرصدی را انتخاب کردیم و امروز دور هم جمع شدیم تا به همه صددرصد و بــدون جداســازی فکر کنیم و این کــودکان هم جزء همین صددرصد هستند. مردم به وعدههای پوپولیستی «نه» گفتند و برای مردم خوشــحال هستم. وی افزود: نجات یک کودک فقیر نجات یک نســل است. آموزش بدون تبعیض قومی و نژادی و مذهبی، از رویکردهای اساسی ما در معاونت ابتدایی آموزشوپرورش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.