سقوط یکپلهای ایران در بازیهای همبستگی اسلامي

Shargh - - ورزش -

شرق: چهارمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اســلامی بعد از ده روز رقابت با کسب عنوان سومی برای کاروان ورزش ایران به پایان رسید؛ بازیهایی که هرچند از لحاظ ســطح کیفی و فنی اعتبار زیاد بالایی نداشــت، اما بهلحاظ حفظ اتحاد کشورهای مسلمان در دنیا، برای مسئولان ورزش کشور از اهمیت خاصی برخوردار بود. جمهوری آذربایجان که در چند ســال اخیر ســرمایهگذاری خوبــی روی ورزش کرده بعد از برگزاری مسابقات متعددی چون ژیمناستیک ریتمیک و کشــتی قهرمانی اروپا در نخســتین دوره بازیهای اروپایی، میزبانی چهارمین دوره بازیهای همبستگی کشــورهای اســلامی را هم گرفت تا ثابت کند در بین کشــورهای همســایه، بهمراتب توانایی بیشــتری در میزبانی رویدادهای ورزشــی دارد. آذربایجانیها که پیش از آغاز این بازیها مدعی کسب عنوان قهرمانی بودند در نهایت توانســتند با برخورداری از این امتیاز و برنامهریزی حســاب شده در بین 54 کشور به هدف خود دست یابند و با 75 مدال طلا، 50 نقره و 37 برنز قهرمان شوند.

کمیته ملی المپیک ایران اما هدفگذاری برای این دوره از بازیهای همبســتگی را حفظ جایگاه دومی بازیهای دوره قبل عنوان کرد. هدفی که نتوانست به آن دســت پیدا کند. ایران سال 2013 در سومین دوره این بازیها در اندونزی با ٨٨ ورزشکار، 30 مدال طلا، 17 نقره و 12 برنز را کســب کرد و دوم شد، اما امسال در باکو باوجود کســب تعداد مدال بیشتر، یعنی 39 طلا، 2۶ نقره و 33 برنز با 1۶1 ورزشکار، یک رده تنزل کرد. رده دومی هم به ترکیه رسید که با اختلاف کمی نســبت به جمهوری آذربایجان بــا 71 مدال طلا، ۶7 نقــره و 57 برنز در این جایگاه قرار گرفت. نخســتین دوره این بازیها ســال 200٥ در عربســتان برگزار شد که ایران با 130 ورزشکار در 13 رشته شرکت کرد و با 10 مدال طلا، 9 نقره و 11 برنز به جایگاه چهارم رسید. دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی قرار بود با میزبانی ایران در سه شهر مشهد، اصفهان و تهران برگزار شــود که با کارشــکنیهای عربها به ســرانجام نرســید. نارضایتی اعراب از حکشدن نام خلیجفارس روی مدال و لوگوی مســابقات و ادعای آنها مبنــی بر مالکیت خلیجفارس بــا عنوان جعلي خلیج عربی، جنجالی سیاســی بین ایران و چند کشور عربــی به راه انداخت که نهتنهــا منجر به گرفتن این میزبانی از کشــورمان شد، لغو کلی این بازیها را هم در پی داشت.

هتتریک طلاهای ایران

پرونده کاروان ورزش ایران در بازیهای همبستگی کشــورهای اسلامی باکو اگرچه با سقوط بسته شد، با عملکرد تحســینبرانگیز برخی از ملیپوشان همراه بود که جایگاه کشــورمان را در رده ســومی محفوظ نگه داشــتند. از هتتریک ورزشــکاران شیرجه رو و زورخانهای تا طلاییشــدن هر شــش ملیپوش تیم ووشو. مجتبی ولیپور در شیرجه انفرادی و در شیرجه دوبل و ســه متر دوبل صاحب ســه مدال طلا شــد. علی جلیجو در تیم زورخانهای در رشــتههای چرخ تیز و چرخ چمني و در بخش تیمی نیز روی ســکوی قهرمانــی رفت. اتفــاق مهمتر درخشــش تیم ملی ووشــوی مردان بود که هر شش نفر این تیم در شش وزن توانســتند به مدال طلا دســت پیدا کنند. معین حاجیزاده، مهدی محمــدی، عرفان آهنگریان، فرود ظفری، ســعید فاضلی و یــزدان میرزایی طلایيهاي ووشــوی ایران در این بازیها بودنــد. در روز آخر این مســابقات نیز تیمهای ملی تنیس روی میز مردان و زنان هم خوش درخشیدند و توانستند مدالهای طلا را از آن خود کنند. پیش از این هم کشــتی، تکواندو و تیراندازی سهم عمدهای در مدالهای ایران داشت.

کاروان ایران که ورزشــکارانی دو برابر دوره قبل را در اختیار داشــت در مجموع 39 مــدال از دوره قبل بیشــتر گرفــت و حتــی از نظر تعداد مــدال طلا هم وضعیــت خود را بهتر کرد، اما بــا وجود این بهخاطر گســتردگی کاروان ورزش دو کشور ترکیه و جمهوري آذربایجــان و البتــه جدیگرفتــن این رویــداد، ایران نتوانست جایگاه دومی خود را حفظ کند.

میزان پاداشهاي مدالآوران

با توجه به پاداشهایی که مســئولان ورزش برای مدالآوران بازیهای همبســتگی در نظر گرفتند حالا وزارت ورزش بایــد حــدود هزارو 500 ســکه طلا به ورزشــکاران اعزامی به باکو پرداخــت کند. به اعتقاد برخی از کارشناســان تعیین 20، 12 و هشت سکه طلا برای نفرات اول، دوم و سوم این بازیها که تورنمنت خیلی معتبــری هم محســوب نمیشــود، تصمیم معقولی نبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.