تلاش ما حضور ورزش زورخانهای در المپیک است

Shargh - - ورزش -

رئیس فدراســیون بینالمللی زورخانهای و کشــتی پهلوانــی از تلاش بــرای المپیکیکردن این رشــته خبر داد. محســن مهرعلیزاده در حاشــیه برگزاری مسابقات زورخانــهای در چهارمیــن دوره بازیهای همبســتگی کشورهای اســلامی در اظهارنظری درخورتوجه عنوان کرد ایران در تلاش است این رشته ورزشی وارد بازیهای المپیک شود. «این مسابقات پیش از و خارج از مسابقات رســمی فدراســیون جهانی فقط در بازیهای تفیسا در اندونــزی و همچنین بازیهــای آفریقایی برگزار شــده بود و امســال توانســتیم آن را وارد بازیهای کشورهای اســلامی کنیم. خوشبختانه مســابقات این دوره از نظم خوبی برخوردار بود و کیفیت بالایی نیز داشــت. حضور در بازیهای کشورهای اسلامی و لابیهایی که میکنیم، در همین راستاســت تا بتوانیم مســابقات زورخانهای را وارد بازیهــای المپیک کنیم. مــا همه تلاش خود را در اینباره میکنیم تا شاهد حضور مسابقات زورخانهای هم در بازیهای آســیایی و هم در المپیک باشــیم ». حضور ورزش زورخانهای در بازیهای آســیایي هم غیرممکن به نظر میرســد، چه برسد به المپیک. چراکه این رشته تنها از ســوی چند کشور محدود دنبال میشود و فراگیر نیست. رشــتههای فراگیری مانند ووشو و شطرنج هنوز نتوانستهاند المپیکی شوند. از طرفی سایر کشورها بیشتر در کســب مدال فاصله زیادی دارند. موضوعی که خود مهرعلیزاده هم به آن اعتراف کرده اســت. «10 کشور در این مسابقات حضور داشتند. بدیهی است که ایران میان کشورهای شرکتکننده بهترین عملکرد را داشته باشد و همینگونه نیز بود. البته ما در حال کارکردن روی ســایر کشورها هستیم تا سطح کمی و کیفی خود را بالا ببرند، هرچند که هنــوز فاصله زیادی با ایــران دارند». جالب اینکه بهرام افشــارزاده، عضو هیئت رئیســه بازیهای همبســتگی کشــورهای اســلامی هم عنوان کــرده که قدمهای مؤثر و مهمــی برای حضور ورزش زورخانهای در بین رشــتههای مورد تأیید کمیته بینالمللی المپیک برداشته شده است ! «اکنون زمان مناسبی است که کمیته بینالمللی المپیــک بازدیدی از مســابقات زورخانهای داشــته باشد و البته شورای المپیک شرایط خاصی برای پذیرش رشتههای ورزشی و تورنمنتها دارد اما با توجه به کیفیت بالای این مســابقات، شرایط برای حضور این رشــته در بین رشــتههای مورد تأیید کمیته بینالمللی المپیک مهیاست .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.