برانکو: از لخویا ترسی نداریم

Shargh - - ورزش -

دو نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان آســیا امروز در مرحله یکهشــتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به میدان میروند. پرسپولیس پس از صعود نفسگیرش از مرحله گروهی، امروز در ورزشــگاه بدون تماشــاگر آزادی میزبان قهرمــان لیگ قطر، لخویاســت. اتفاقــات بازی پرســپولیس- الوحده امــارات، باعث شــد تــا پرســپولیس در این بازی خانگی از وجود تماشــاگرانش بهــره نبرد. برانکو ایوانکوویچ، سرمربی پرســپولیس، نبود هواداران را نکتــه منفی این بازی دانســت: «خوشــحال و مفتخریم که در یکهشــتم نهایی یک جام معتبر شرکت کردهایم. متأســفانه بدون تماشاگران بازی میکنیم که فقدان بزرگی برای ما اســت. فوتبال و مســابقه را برای هوادار انجام میدهیم. صدهزار هوادار ما شــانس حضور در ورزشگاه را نخواهند داشــت. مجبوریــم در چنین فضایی بــازی کنیم. لخویا در پنج ســال اخیر ســه بار قهرمان شــده و اســتانداردترین و مســتمرترین کار را داشته است. همه تیمهای قهرمان خوب هســتند. گروه سختی داشــتیم و الان هم بــا بهترین تیم بــازی داریم.» لخویــا در این فصــل قهرمان لیگ ســتارگان قطر شد. در مرحله گروهی هم در گروهی که استقلال خوزســتان حضور داشــت، به راحتی اول شد؛ با وجود ایــن برانکو ابراز امیدواری کرد تیمش برنده دیدار امروز شــود. «از حریف ترسی نداریم؛ اما به آن احتــرام میگذاریــم. بهطور ویژه بــه بازیکنان نگفتهام کــه حریفمان چنین و چنان اســت چون همــه میدانیم بــازی محکم و ســختی در پیش داریــم. لخویا نســبت به الریان بــازی محکمتری انجــام میدهد. این بازی نیمه اول اســت و انتظار داریم که برنده شــویم و به بازی برگشــت برویم. بهجز کمال، ســایر بازیکنان ما آماده هستند. بازی سخت است؛ اما هیچ دلیلی برای ترسیدن نداریم. اعتمادبهنفــس خــود را از دســت نمیدهیــم.» اســتقلال خوزستان هم امشب در مسقط عمان به مصاف قهرمان عربستان، الهلال، میرود. استقلال خوزستان در اولین فصل حضورش در لیگ قهرمان آســیا، به خوبــی مأموریت خود را انجــام داد و از گروهــش صعود کرد. آبیهای اهواز در شــرایطی امروز بازی بزرگ فصل خود مقابل الهلال عربستان را انجام میدهند که یک هفته پرماجرا را پشتسر گذاشتهاند. بازیکنان استقلال خوزستان پس از چند روز تمریننکــردن، تصمیم گرفتند به عمان ســفر نکنند که این موضوع با اعتراض رسانهها و مدیران فوتبال همراه شــد. در نهایــت بازیکنان با دریافت چک، راهی مسقط شدند و امروز در مسقط میزبان الهلال عربســتاناند. به دلیل مشکلات بین ایران و عربستان این بازی در زمین بیطرف برگزار میشود. الهــلال در ایــن فصل فاتــح لیگ و جــام حذفی عربستان شد و استقلال خوزستان اگر نتیجه خوبی برابر این تیم بگیرد، کار بزرگی انجام داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.