صعودهایمان تقدیم به ملت ایران

Shargh - - ورزش -

عظیم قیچیســاز و دیگر کوهنوردان ایرانی که در بهار 9۶ موفق به فتح دو قله لوتسه و اورست شــدند، اکنــون در بیس کمپ اصلی اورســت و لوتســه قــرار دارند و ایــن فتح را بــه همه ملت ایران تقدیم کردند. به گزارش ایســنا قیچیســاز دراینباره گفــت: «خداوند را شــاکریم که همراه دوستان توانستیم اورســت و لوتسه را فتح کنیم. اکنون همه صحیح و ســالم هســتیم و در بیس کمپ مستقر شــدهایم. کرامپونها را در میآوریم و به سمت چادرهایمان میرویم.

دیگر برنامه صعود به پایان رســیده است. من به نمایندگی از همه کوهنــوردان این فتحها را به ملت ایران تقدیم میکنم».

عظیم قیچیســاز، محمــود هاشــمی، ایرج معانی، حسین مقدم و سعید میرزایی در بهار 9۶ موفق به فتح لوتسه شدند. جواد نوروزی و مهدی قلیپور نیز اورست را فتح کردند. عظیم قیچیساز در این ســال با فتح لوتســه بهعنوان اولین ایرانی و بهعنوان سیوهشــتمین کوهنورد دنیا به باشگاه هشــتهزاریها پیوســت. البته او شــانزدهمین کوهنورد دنیاســت که به تمامی 14 قله بلند دنیا بدون کپسول اکسیژن و شرپا صعود کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.