صعود امیدهای فوتسال ایران به نیمهنهایی

Shargh - - ورزش -

شــاگردان علی صانعی با پیروزی پرگل مقابل لبنان به مرحله نیمهنهایی مسابقات قهرمانی زیر 20 سال آســیا صعود کردند. به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتســال زیر 20 ســال ایران دیروز در مرحله یکچهارم نهایی جام ملتهای آســیا به مصاف لبنان رفت و با کسب پیروزی ۶ بر 2 به نیمهنهایی مســابقات راه یافت. برای ایران در این بازی، امید خانی، حمزه کدخدایی، توحیــد لطفی )دو گل(، حســین البابا )گل به خــودی( و محمد طاهری گلزنی کردند و گلهای لبنان را هم حسین البابا و اســتیو کوکزیان به ثمر رساندند. شاگردان صانعی در ایــن بازی ابتــدا در دقیقه ســه از حریف خود عقب افتادنــد. هدایت تیم ملی لبنان را شــهاب ســفالمنش مربی فصل پیش تأسیســات دریایی تهران بر عهده داشــت. شــاگردان علی صانعی در مرحله نیمهنهایی مسابقات از فردا به مصاف تایلند خواهند رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.