جودوکار المپیکی ایران سر از MMA درآورد

Shargh - - ورزش -

نماینده جودوی ایران در المپیک ریو تهران را ترک کرد تا تمریناتش را در رشــته هنرهای رزمی ترکیبی MMA() آغاز کند. به گزارش ایسنا، جواد محجوب، جــودوکار وزن منهای صــد کیلوگرم ایران و دارنده مدالهای طلا و نقره آسیا و چندین مدال در تورنمنتهای بینالمللی که میتوان او را شاخصترین چهره تیم ملی جودو در چند سال اخیر نامیــد، چندماهی بود کــه در تمرینات تیم ملی حاضر نمیشــد، اما این ورزشکار سرانجام صبــح دیروز تهران را به مقصــد تایلند ترک کرد تا او نیز مانند امیر علیاکبری، فرنگیکار پیشــین ایران وارد رشــته هنرهای رزمی ترکیبي MMA شود. مســعود خســروینژاد، مربی اختصاصی جــواد محجوب نیز همراه با این ورزشــکار عازم تایلند شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.