مربی پرتغالی با فولاد به توافق نرسید

Shargh - - ورزش -

باشــگاه فولاد خوزســتان با پائولو سرجیو برای فصــل هفدهم لیــگ برتر کشــور به توافــق نهایی نرسید. به گزارش ایسنا، درحالیکه باشگاه فولاد دو روز پیــش در تهران با این مربی خارجی پیشنویس قــرارداد امضــا کرده بــود، با توجه به درخواســت ســرجیو برای استفاده از دســتیاران خارجی در کنار خود و نپذیرفتن این موضوع از ســوی باشگاه فولاد، آمدن این مربی به فولاد منتفی شــد. باشــگاه فولاد طبق مصوبه هیئتمدیره، خواستار استفاده از مربیان داخلی در کنار پائولو سرجیو بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.