مثل درورساجمهونرايندرتنخسختيانبكنافرانت بخبار مرسدمرربهفشتتا:ر کنید

Shargh - - سیاست -

ایســنا: رئیسجمهــوری روز گذشــته در نشســت خبری بــا اصحاب رســانههای داخلی و خارجی، گفــت: «ملت بزرگ ما بزرگترین حضور خــود را در انتخابات به نمایش گذاشــتند. ٤2 میلیــون جمعیت در انتخابــات حضــور پیدا کردنــد که اگر میتوانســتند از همــه آنهایی که در صف بودنــد، رأی اخذ کنند، بــه ٤٥ میلیون هم میرســید. این تعداد رأی پای صندوق آرا یک حضور بینظیر بود. مردم با این حضور و این انتخاب خواستند بگویند که در کشور ما تکثر به رسمیت شناخته شده است.»

حجتالاسلام حســن روحانی، با بیان اینکه هیچ گــروه، جناح، تفکــر و ایدهای حذفکردنی نیســت، عنوان کــرد: «همه هســتند، حضور دارند و از همه باید برای ساختن ایران پرآوازه بهره بگیریم.»

او افــزود: «در این انتخابــات مردم در تراز بالاترین دموکراسیهای جهان حضور پیدا کردنــد. مردمی که دارای مشــکلات اقتصادی هســتند. مردمی که در روســتاها با مشکلات زندگــی میکنند؛ اما به پول نــه گفتند. مردم به خوبی اعــلام کردهاند، مــا میفهمیم آب شــور عطش را کم نمیکند. مردم به فکر اقتصاد هســتند و به درآمد ملی 2.5 برابری تخیلی نه گفتنــد. «نه» مردم به فریبکاران بهتریــن بخــش این انتخابــات بود ». روحانــی با بیان اینکه آنها تــلاش کردند به مردم بگویند دینشــان در خطر اســت، افزود: «کوشــیدند بگویند ســند 2030 را که ریشهاش مربوط به ســال ۱990 میشود، علیه دین مردم است. ســندی که نه ما بلکه هیچ کشوری آن را امضا نکرده است. سندی که دولت یازدهم به صراحت نوشــته با دین، فرهنگ و اخلاق ما سازگار نیست و کأن لم یکن تلقی شــده است. مردم به دین و فرهنگ خود بســیار حســاس هســتند و دروغگوییها کاری از پیش نبــرد ». رئیسجمهور گفت : «مردم به تخریب نه گفتند و در مقابــل به اتحاد، تعامل، اعتــدال و عقلانیت آری گفتند. مــردم ما در ایــن انتخابات به همــه نهادها و ارگانها گفتند که هرکس به جای خود و هرکس به کار خود مشغول باشــد. مردم به نیروهای مسلح از عمق جان عشق میورزند. مردم ما به قوای دیگر و رسانهها علاقهمند هســتند؛ اما نمیپذیرنــد که یک نهاد ملی یا به معنایــی فراملی به نهادی فروملی و جناحی تبدیل شــود. مردم در این انتخابات گفتند ما احترام نهادهای خودمان را حفظ خواهیم کرد.»

او افزود: «ولایت فقیه و مقام معظم رهبری به کل ملت ایــران تعلق دارد و به یک گــروه و جناح خاص متعلق نیســت. مردم به پایینآمدن مقام رهبری، سپاه، بسیج و نیروهای مســلح نه گفتند؛ چراکه اینها به کل ملت ایران تعلق دارند .»

روحانــی گفت: «مــردم بــه برنامــه رأی دادند و میدانستند که اقتصاد و اشتغال در سایه سرمایهگذاری و ســرمایهگذاری در ســایه آزادی و تعامل ســازنده با جهان امکانپذیر است. مردم انقلاب کردند و همهشان کنــار هم بودند که فریــاد میزدند «اســتقلال، آزادی، جمهوری اســلامی ایران»، هیچکس حق ندارد انقلاب را بــه درون خیمههای خود بکشــاند. دیــن و اعتقاد آسمانی است که همه در بالای سر خود دارند.»

همه تلاشم این است که به وعدههایم عمل کنم

رئیسجمهور در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه چه زمانی عملکــرد خود را دربــاره وعدههایی که در انتخابات به مــردم داده بود، تحقق خواهد داد، گفت: «من در انتخابات وعدههایی دادم و گفتم همه تلاشــم این است که به وعدههایم عمل کنم. در دولت یازدهم هم وعدههای زیــادی دادم و تا حد زیــادی در اجرای آنان موفق بــودم. در آن دوره بــا کاهش قیمت نفت هم مواجه شــدیم؛ اما مردم کمــک کردند و گامهایی برداشتیم».

او عنــوان کــرد: «مــا تلاشمــان ایــن اســت که ســرمایهگذاریهای خارجی و داخلی را جذب کنیم و البته هــر کاری که دولت انجام دهد، با کمک و حضور مردم امکانپذیر خواهد بود. ما برای کسانی که در فشار اقتصادی هستند، تلاش میکنیم که مستمریشان را به ســه برابر افزایش دهیم. ما این کار را شــروع کردهایم و تلاشمان این اســت که فقر مطلق را در ســال ۱400 از بین ببریم».

روحانی افــزود: «ما بــرای اجــرای وعدههایمان تمــام تلاشمــان را بــه کار میبریــم و از مــردم هم کمــک میخواهیم. از همه رقبایــم در انتخابات کمک میخواهم. از تمام احزاب و جناحها کمک میخواهم. از رقبایم تشکر میکنم و از کسانی که مخالف دولتمان بودند و هســتند، کمــک میخواهیم؛ چراکــه ما برای کشــورمان کار میکنیم و همانطور کــه رهبری گفت که برای کشورتان به پای صندوقهای رأی بیایید؛ حتی اگر نظــام را قبول ندارید، ما هم میگوییم کســانی که دولت را قبول ندارند، برای کشورشــان به صحنه بیایند و کمک کنند».

رئیسجمهوری در پاســخ به پرسشی درباره برنامه دولت دوازدهــم برای خروج از رکــود، گفت: «من در یکــی از مصاحبههایم گفتم که بهکاربــردن واژه رکود کاربرد دقیقی نیســت؛ چراکه وقتی در کشور دو فصل متوالی رشــد اقتصادی مثبت داریم، رکود معنی ندارد. در سال گذشــته در همه فصلها شاهد رشد اقتصادی بودیم و برای اولین بار بعد از ســند چشمانداز است که مربوط به ســال 84 است و به رشد بالای هشت درصد رســیدیم. البته در بخش مسکن هنوز مشکل داریم که باید از رکود خارج شود».

مخالفان باید باشند، ما نیازشان داریم

روحانــی با تأکید بر اینکه مخالفان باید باشــند و ما نیازشــان داریم، گفت: «در جامعه افکار واحد نیست و به طور طبیعی ما در زمینه مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نظرات یکساني نداریم و 80 میلیون جمعیت با آزادیهایی که دارند، در کشــور هســتند. یکســری مســائل که جزء اصول، قانون اساســی و دین ماست و درباره یکسری هم نظرات واحدی وجود ندارد. مسئله این است که اکثریت قاطع مردم راهی را انتخاب کردند و این یعنی همه پذیرفتیم؛ نه اینکه مخالف نباشــد؛ اما اجرا بر این مبناســت؛ یعنی باید بــر مبنای رأی اکثریت جامعه اداره شود، البته منافع جمعی و ملی اقلیت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.»

رئیس دولت دوازدهم در پاســخ به این پرسش که بــرای تحقق هدف کارآمدترشــدن راه دولت دوازدهم نســبت به دولت یازدهم چه تغییری در کابینه خواهد داشت، گفت: «ما به نیروی جوانتری برای اداره کشور نیاز داریم. ما در دولت یازدهم در شــرایط - اگر نگویم بحرانی که تعبیر درستی نیست - سختی بودیم. تحریم و مشکلات و رشد منفی وجود داشت و شرایط خاصی داشتیم که لازم بود از همه تجربه کشور برای مقابله با آن استفاده کنیم .»

او افــزود: «برخــی از وزرا در دولت یازدهم با ما کار کردند، من چند بار خواستم و آنها گفتند سن ما بالاست؛ اما من از آنان خواستم بماننــد، چراکه مــن معتقد بودم تجربه آنان برای اداره کشور مفید است و آنان باید اداره را به دست بگیرند. البته من در دولت بعدی به دنبال این هستم که مدیران ما میانگین سنشان کاهش پیدا کند و در واقع ســن مدیریت پنج سال کاسته شود .»

مردم را باور کنیم

مردم به تخریب نه گفتند و در مقابل به اتحاد، تعامل، اعتدال و عقلانیت آری گفتند. مردم ما در این انتخابات به همه نهادها و ارگانها گفتند که هرکس به جای خود و هرکس به کار خود مشغول باشد. مردم به نیروهای مسلح از عمق جان عشق میورزند. مردم ما به قوای دیگر و رسانهها علاقهمند هستند؛ اما نمیپذیرند که یک نهاد ملی یا به معنایی فراملی به نهادی فروملی و جناحی تبدیل شود

او در پاســخ به ســؤالی مبنی بــر چگونگی احقاق وعدههایش که در دوران انتخابات از آنها صحبت کرده بــود نیز گفت: «اولویت با احقاق وعدههایی اســت که بــه مردم دادهام و براســاس برنامهای کــه ارائه کردم عمل میکنم؛ امــا معنياش این نیســت که فکر کنم نباید از فکر و نظر رقبا و کاندیداهای دیگر استفاده کنم. مــن خواهش میکنم همه رئیسجمهــور را بهعنوان منتخب ملت ایران در نظر بگیرند تا بتوانیم کشــورمان را سرزندهتر و بانشــاطتر اداره کنیم. نشاط و سرزندگی مخالفتی با دین و انقلاب و منافع ملی ندارد».

روحانــی افزود: «جملــهای میگویــم و خواهش میکنم از آن سوءاستفاده نشــود؛ همانطورکه در این یک هفته با مردم رفتار کردیم، در این چهار سال هم با آنها برخورد میکنیم. همین مردم باید کشور را بسازند و آینده را درســت کنند، مردم مراقب دین و آینده کشور هستند، مردم را باور کنیم».

رئیسجمهور در پاســخ به این پرســش که چرا او با وجود آنکه حقوقدان اســت، یــک بار بهطور خاص درباره حصر ســخن نمیگوید، گفت: «کشــور ما دارای چارچــوب و مقرراتــی اســت و همه ما بایــد بهدنبال اجــرای مقررات باشــیم، هــم قوه قضائیــه و هم قوه مجریه و هــم مقننه مقررات و قوانینــی دارند که باید در چارچــوب آن عمل کنند و همه ما باید در چارچوب قانون اساسی حرکت کنیم».

وی افزود: «من نســبت به حقوق شهروندان ایرانی بهعنوان رئیس دولت مســئول هســتم، حتی ایرانیان خارج از کشــور. هرجــا ببینم حق یــک ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشــور مورد تعرض و اجحاف قرار گرفته است، باید آن را دنبال کنم و در داخل کشور نیز با قوه قضائیه از طریق وزارت دادگســتری یا مکاتبه مســتقیم و نیز در جلســات مشترک رؤســای سه قوه موضوعات را دنبال میکنم».

مشکلی در ارتباط با مسئله ۲۰۳۰ وجود ندارد

روحانی در بخــش دیگری از این نشســت خبری در ارتباط با ســند 2030، گفت: «وزرای ما شامل وزیر خارجه، علــوم و آموزش و پــرورش نامهای خدمت مقام معظم رهبری نوشــتند و مفصلا مســئله 2030 را توضیــح دادند که جمهوری اســلامی ایران تحفظ خــود را حفظ کــرده اســت و اگر خــلاف فرهنگ و ارزشهــای ملی بود، به آن توجهــی نمیکردند». او ادامــه داد: «ظاهرا گزارشهایی بــه رهبری دادند که ایشــان را نگران کردند. من در سخنرانیهایم پیش از این به ایشــان اطمینان دادم و الان هم این اطمینان را میدهم که مشــکلی در ارتباط با مسئله 2030 وجود ندارد، نهتنها این سند، بلکه تمام سندهای بینالمللی یــا در مجلــس یا بهعنوان ســند بالادســتی تصویب میشــوند». رئیسجمهــور با بیان اینکــه، آموزش و پرورش برای نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بالایــی برخــوردار اســت، گفــت : «۱۱ تــا ۱2 میلیون جمعیــت ما در حال آموزشدیدن هســتند و آموزش و پرورش برای ما بسیار مهم است. متأسف هستم که عدهای در دوران انتخابات از این موضوع سوءاستفاده کردنــد. مــن از غیبت و تهمتهایی که بــه من زدند، میگذرم؛ اما نسبت به موضوع 2030 گذشت نخواهم کــرد، چراکه به معلمان، آمــوزش و پرورش و دین ما توهین کردند. اعلامیههای دروغ پخش میکردند». او افزود: «من در حوزه زندگی کردهام و میدانم طلبهها چقدر خوب هســتند. من در حوزه بزرگ شدم، عدهای آمدنــد و طلبههای ما را تحریــک کردند و برای حفظ اســلام بلندگو دستشان دادند و گفتند دین شما دارد از بین میرود. عدهای فریاد وااسلاما سر دادند و 2030 را بهانه کردند، این کار زشــت بود، امیدوارم خداوند از گناهشان بگذرد. مردم و معلمان ما خودشــان میدانند؛ اما من از این موضوع نمیگذرم .»

خیلی حرفها را برای آرامش جامعه نمیزنم

روحانــی همچنیــن گفــت: «هرکــس مالیات میدهــد باید معلوم شــود چقدر و باید بگوید چــرا، در دنیــا شــرکت عمومی غیردولتــی و خصولتــی تعریف نشده است. اقتصاد ما یا تعاونی است یا دولتی یا خصوصی و باید شفاف شود که سود چقدر است، کجــا ســرمایهگذاری کردهاند و چقدر حقوق دریافت میکننــد. برای انتخابات بحث اعلام اموال را درســت کردند که خوب بود؛ اما همه پولی که گرفته شده 23 میلیارد تومان بود که همه آن نیز به خزانه برگردانده شــده؛ اما نهادهای خصولتی چقدر دریافــت میکنند». او یادآور شــد: «من خیلی حرفها را در این چهار سال و در زمان انتخابات نزدم و برای آرامش جامعــه نمیزنم؛ اما همه ما بهخاطر دین و مــردم همهچیز را شــفاف اعــلام کنیم که در این راســتا لوایح مربوط به شفافیت نیز بهزودی ارائه میشود».

ما بهدنبال ریشهکنکردن فقر مطلق هستیم

رئیسجمهوری درباره وعــده ارتقای پنج برابری معیشت حدود ۱0 میلیون نفر تا سال ۱399 نیز گفت: «این بحث مربوط به پارســال اســت که وقتی درآمد نفتــی ما کمی در ســایه برجام بالا رفــت، آن را آغاز کردیم. طبق این برنامه دریافتی دهکهای پایین وضع بهتری میگیرد و این طرح مربوط به ســال گذشــته اســت که به مجلس رفــت و دریافتی هشــت تا ۱0 میلیون نفر نیز بیش از ســه برابر افزایش یافت و قول ما این است که تا پایان این دولت پنج برابر میشود و حتما به حول و قوه الهی این اتفاق میافتد، این فقط یک وعده انتخاباتی نیست و ما بهدنبال ریشهکنکردن فقر مطلق هستیم .»

بهترین قاضی خداست

خبرنــگاری از رئیسجمهــور در ارتباط با اتهامات واردشــده به وی در زمــان تبلیغات انتخاباتی و مشــخصا مناظرات ســؤال کرد، روحانی در پاسخ گفــت: «در مناظرات مــواردی مطرح میشود و شــد. نسبتهایی به من زده شد که همان جا گفتم ناصحیح است. مــن عقیــده دارم بهتریــن قاضی اول خدا، سپس مردم و در درجه سوم قوه قضائیه است. خدا همانجا جواب داد و مــردم هم در پــای صندوقهای رأی جواب خود به آنهــا را دادند. الان هم تصمیمی در مورد پیگرد قضائي توسط قوه قضائیه ندارم».

او در بخش دیگری از این نشســت خبــری در ارتباط با ضــرورت توجه به فرهنگ و بهویژه ســینما و موسیقی نیز گفت: «یکی از آثار انتخابات ســال 96 ایــن بود که همه با موســیقی آشــتی کردند؛ حتی موسیقی سطح پایین».

ما نیازی نداریم ســلاح بخریم ما خودمان ســلاح میسازیم

روحانی درباره فروش چندمیلیارددلاری اسلحه به وســیله آمریکا به عربستان، گفت: «عربستان قبلا هم صد میلیارد در جنگ تحمیلی به صدام داده بود و نتیجــه آن را در همان زمان دید. الان هم اشــکال نــدارد این صد میلیارد، صد میلیاردها را بدهد و پول مردم عربستان را به جیب آمریکا بریزد».

او افــزود: «مــا نیــازی نداریم ســلاح بخریم ما خودمان سلاح میســازیم، هر سلاحی که بخواهیم تولید میکنیم و مشکلی برای ما از این جهت نیست. هر چند عربســتان هــم نمیتواند از این ســلاحها استفاده کند و ناچار است مستشاران آمریکایی را به خدمت بیاورد. مردم عربســتان دوست و همسایه ما هستند و ما همیشه دوستشــان داشتیم و داریم و امیدواریم بدانند که راه قدرت سلاح نیست».

او در واکنــش به اظهارات وزیــر خارجه آمریکا درباره دستبرداشــتن ایران از حمایت از حزبالله و گروههای مقاومــت در منطقه گفت: «مردم ما برای رفع نیازهای خود نه از کسی میپرسند و نه از کسی اجازه میگیرند. مردم ما تصمیــم گرفتند که مقتدر باشــند و موشک و ســلاح ما برای صلح است و اگر ســاخته نشود یک عده دچار اشــتباهات محاسباتی میشــوند که قبلا هم شــدند و در منطقه آشــوب آفریدند. موشک و سلاح ما برای تهاجم نیست، بلکه برای دفاع اســت». روحانی افزود: «مسئولان آمریکا بدانند که ما هر زمان به تســت موشــک نیاز داشته باشیم، تست میکنیم و منتظر آنان نخواهیم نماند. ما برجــام و قطعنامــه 223۱ را پذیرفتیم که قدرت دفاعیمان را از دســت ندهیــم و آن را حفظ کنیم. من بــه آن آقا میگویم که بــرود و قطعنامه 223۱ را بخواند».

آمریکاییها به برجام پایبند بودند

روحانی در ارتباط با پایبندی ایران به توافق برجام نیز گفت: «ما هیچوقت آغازگر نقض برجام نخواهیم بــود. اگر یکی از این گروه ۱+5 - که بیشــتر احتمال میرود ممکن اســت آمریکا باشــد این توافق نامه را نقــض کند- حتما به آن پاســخ خواهیم داد. قبلا دربــاره این موضوع بحث کردهایــم و برنامه داریم. خوشــبختانه آمریکاییها در این روزهای اخیر که به نظر میرسد موقتا میخواهند برجام را لغو کنند این کار را نکردند و علیرغم شعارهایی که میدادند به برجام پایبند بودند».

رئیسجمهــوری در پاســخ بــه ســؤالی درباره چگونگــی رابطــه ایــران بــا آمریــکا در دور دوم ریاســتجمهوری خــود، گفت: «ایــران و آمریکا در 39 سال گذشــته مســیر پرپیچوخمی را با هم طی کردنــد. آمریکاییها همواره از انواع شــیوهها علیه ایران استفاده کرده و شکست خوردند. شاید یک جا موفقیتی داشــتند و آن هم زمانــی بود که در مقابل ملت ایران ســر فــرود آوردند و پای میــز مذاکره با نمایندگان ایران با احترام حرف زدند. آنجا به نتیجه برد – برد رسیدیم. آمریکا اگر باز رفتار سابق را داشته باشــد باز هم شکست خواهد خورد. ما منتظریم این دولــت از نظر فکری، موضعگیــری و برنامهریزی به یک استقراری برســد تا ما نسبت به دولت واشنگتن نظر دقیقتری داشته باشیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.