2030 همچنان محمل نقد دولت

Shargh - - سیاست - politics@sharghdaily.ir

شرق: انتقــاد از سند 2030 همچنان ادامه دارد و روز گذشــته هم بــه درس خارج فقــه آیتالله مکارمشیرازی، از مراجع تقلید، رسید. همزمان که آیتالله مکارم باز هم در نقد این ســند سخن گفته بود، حســن روحانی، رئیسجمهوری منتخب، در اولین کنفرانس مطبوعاتی خــود بعد از انتخابات بــا صریحترین عبارات به این نقدها پاســخ گفت و تأکید کرد از آنهایی که دراینباره ضد تبلیغ کردهاند بهویژه در ایام انتخابات، نخواهد گذشت.

بااینحال، آیتالله مکارم روز گذشــته در پایان درس خارج فقه خود باز هم نســبت به این ســند انتقاداتی را مطرح کرد و گفت: «ما خودمان برنامه تحول آموزشــی و اقتصادی و کوتــاه و بلندمدت داریم و آیا این پیروی، پذیرش نظام سلطه نیست؟ مســئله دیگر اینکه باید گزارش سالانه این امور را هم به آنها بدهیم؛ ۱20 ســؤال درباره تمام شــئون کشــور آمــاده میکنند و باید جــواب بدهیم و چه جاسوسیاي از این بهتر؟ جاسوسی آشکار».

به گزارش ایسنا، او با بیان اینکه فراموش نکنیم که یونســکو متولی این مســئله اســت و همیشه دولتهای ســلطهگر جاسوسهایی در این نهاد به نام کارمند و خبره دارند، بیان کرد: «آقایان میگویند ما هنگام پذیرش این ســند زیر آن نوشتهایم که ما تــا جایی قبول داریــم که با فرهنــگ و مذهب ما سازگار باشد که راست میگویند و نوشته و به مقام معظم رهبری هم ارســال کردهاند و رونوشتی هم بــه ما دادهاند؛ ولی این افــراد توجه نکردهاند آنها میگویند شــرایط شــما را تا جایــی میپذیریم که برخلاف روح ســند نباشد؛ درحالیکه ما یک کشور مذهبی و دارای شرایط و فقه خاصی هستیم و این تشــکیلات با روح سند سکولار نمیسازد و چگونه قبول کنیم که آن را اجرا کنیم».

آیتالله مکارم با بیان اینکه شــرایط ایران معیار قرار نمیگیرد، گفت: «الفاظی در این ســند به کار رفته است که معنی آن بر طبق برداشت خود آنان تفسیر میشــود؛ مثلا از خانواده صحبت میشود، ولی آنان همجنسبازهــا را هم خانواده میدانند؛ یا خشــونت که آنان سپاه و بســیج ما را هم خشن میدانند؛ زیرا مفسر این الفاظ خود آنان هستند».

او افزود: «این سؤال برای همه مطرح است که چرا این ســند بدون ســروصدا به آموزشوپرورش داده شــده و چند کارگروه نیز بــرای آن انتخاب و گفته شده در برخی جاها نیز اجرا شده؛ درحالیکه متولی اصلی آن شــورای انقلاب فرهنگی اســت. بنــده با چند عضو این شــورا صحبــت کردم، ولی از ماجــرا خبری نداشــتند. به عــلاوه چرا مجلس باخبر نشــد و بالاتر از آن، چــرا رهبری را در جریان نگذاشتید».

ایــن مرجع تقلید افــزود: «در این ســند درباره کمک به کــودکان و پایــاندادن به فقــر در همه اشکال تصریح شده اســت، ازجمله در هدف دوم بیان شده پایاندادن به گرسنگی، توسعه کشاورزی و... ؛ درحالیکه تصویبکنندگان این سند در این دو سال چه گامی برای این کودکان گرسنه و بیمار یمن برداشــتند؛ کودکانی که گرفتــار بیماری وبا، کمبود دارو و مواد غذایی هســتند. چــه گامی برای مردم غزه برداشتند؛ چه کمکی به ویرانیهای سوریه و... کردند».

پاسخ روحانی

حســن روحانــی روز گذشــته در کنفرانــس مطبوعاتــی خود در پاســخ به ســؤالی دراینباره بهصراحــت جــواب داد و با انتقــاد از روند برخی رقبــا در ایام تبلیغات در ایــن دوره، گفت: «من در انتخابات گفتــم هر مطلبی درباره مــن میگویند، بگویند و من میگذرم؛ اما از 2030 نمیگذرم؛ چون بــه معلمــان و آموزشوپرورش و دیــن ما توهین کردنــد. طلبههــای جــوان را تحریک کــرده و به روستاهای کوچک فرســتادند، اعلامیه انداختند به خانههای مردم و گفتند به این دولت رأی ندهید که دین شما از دســت میرود. اینها کار زشتی کردند. خدا از گناهشــان بگذرد. مردم هم اگر میخواهند، بگذرنــد. معلمان هم خودشــان میدانند؛ اما من نمیگذرم .»

توضیحات معاونت حقوقی رئیسجمهور

قبــلا معاونــت حقوقــی رئیسجمهــور هم دراینبــاره توضیــح داده و گفته بود: ســند 2030، یــک برنامه کاری اســت. این ســند و مانند آن در حقیقت یک توصیهنامه است. سند 2030، معاهده محســوب نمیشــود؛ بنابراین نیازی بــه امضای دولتها و در نتیجه تصویب مجالس قانونگذاری )رعایت اصل 77 قانون اساسی( ندارد.

ازآنجاکه ســند 2030، معاهده نبوده و الزامآور محسوب نمیشــود، هیچیک از کشورهای اسلامی نسبت به موارد احتمالی مغایرت آن با شرح اعلام تحفظ نکردهاند؛ تنها جمهوری اســلامی ایران در چهار نوبت، نســبت به مــواردی که احتمالا مغایر با شــرع و فرهنگ اســلامی و ایرانی باشــد، اعلام تحفظ کرده است. بر این اساس هیچ یک از اهداف ســند 2030 که در تعارض با موازین شرعی باشد، شامل حال جمهوری اســلامی نمیشود. با وجود الزامآورنبــودن ســند و اعــلام تحفظ، بــه منظور بازبینی بیشتر ســند، جناب آقای دکتر جهانگیری، معــاوناول رئیس محترم جمهــور، در بخشنامه مورخ ۱0 اردیبهشــت ۱396 دستور توقف هرگونه اقدام در کارگروه مربوط به سند را صادر کردند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.