ارديبهشت 96 امتداد خرداد 76

Shargh - - سیاست - علی تاجرنیا

نگاهی به تاریخ معاصر ایران نشــان میدهد که دوم خرداد ســال 76، بدون شک مقطعی بود که در آن برای اولینبار مطالباتی در حوزه سیاست، جامعه و فرهنگ به صورت سازماندهیشــده از سوی مردم مطرح شــد. مردمی که 10 سال جنگ و هشت سال دوره سازندگی را پشتســر گذاشته بودند، خواهان آن بودنــد برخــی از مطالبــات خود را که بیشــتر مطالباتی از جنس معیشــت و اقتصــاد نبودند، در فضــای عمومی کشــور مطرح کننــد و از این زاویه میتوان دوم خرداد سال 76 را نوعی ساختارشکنی برای این مطالبات در نظر آورد.

اینکــه در فاصله دوم خرداد 76 تا امروز که دوم خرداد 96 اســت، چه اتفاقاتی افتاده و کدامشان در مســیر حرکت دوم خردادی مردم بوده و کدامشان سمتوســوی دیگری داشــته، نیازمند یک پژوهش علمی- سیاســی دقیق اســت؛ اما به نظر میرسد از آن مقطــع تا امــروز، مطالباتی فراتــر از مطالبه معیشتمحور به فهرســت مطالبات عمومی مردم افزوده شده است که نشــانهای از حرکت به سمت رشــد سیاســی جامعه و توســعه سیاســی کشور محســوب میشود. در این 20 ســال، چالشهایی را نیز مانند حضور آقای احمدینژاد و یاران او در رأس قوهمجریه و حضورنداشتن حداکثری اصلاحطلبان در قوه مقننه داشتهایم که برخی به خاطر خطاهای تاکتیکی اصلاحطلبــان بوده و برخی به خاطر رفتار حذفی اصولگرایــان که هر دو در جای خود نیازمند مداقــهای جدی هســتند. با این همــه، میتوان دو انتخابات مهم ریاستجمهوری 92 و 96 را به نوعی ادامه راهی دانست که مردم 20 سال قبل و در دوم خرداد سال 76 آغاز کردند.

البته در این مســیر نشــانههای پررنگی از بلوغ سیاســی هم دیده میشــود که نباید بهســادگی از کنار آنها گذشــت. از خرداد 76 تا همین انتخاباتی که جمعه آخر اردیبهشــت برگزار شد، شاهدیم که مــردم اندک انــدک از اتکای صرف بــه چهرههای سیاســی و شــعارهای آنها، به ســمت رویکردها و جریانها رفتهاند و شــاید بتوان گفت که پیام رئیس دولت اصلاحات و دوم خرداد که اعتماد به احزاب و جریانها بود، آرامآرام دارد از ســوی مردم تحقق پیدا میکند. نشــانه دیگر این بلوغ، در کاستهشــدن از رفتارهــای هیجانی و احساســی نســبت به 20 سال قبل اســت. امروز مردم ایران امیدوارتر از قبل، بهجــای پیگیری مطالبات و خواســتههای رادیکال و حداکثری، در جســتوجوی احقاق خواستههای حداقلــی امــا واقعگرایانه خــود هســتند. اگر در دوم خــرداد 76، مــردم مطالبات بالایــی از فضای عمومی کشــور و رئیسجمهور منتخــب آن زمان داشــتند، امروز فهمیدهاند باید از آن خواســتههای تحققناپذیر اجتناب کرد و به ســوی خردگرایی گام برداشــت. نگاهی بــه انتخابات ریاســتجمهوری اخیــر، یک نکتــه دیگر را هم آشــکار میکند که به نوعی تحقق شعارهای دوم خرداد 76 است؛ امروز ما شاهد آن هستیم از شکاف فکری و فرهنگی میان قاطبه مردم و نخبگان کشور، تا حدود زیادی کاسته شده است. اگر 20 ســال قبل، نخبگان کشور همت میگماردنــد تــا برنامههای خود را بــه زبان مردم در ســطح جامعه منتشــر کنند، امروز شــاهد زبان مشترکی میان نخبگان و قاطبه مردم هستیم و یک تحلیل ســاده اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی را میتوان در جایجای کشور مطرح کرد و شاهد درک عمومی آن بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.