زنان آمدند، انتخاب كردند و انتخاب شدند

Shargh - - سیاست - آذر منصوري

انتخابات به پایان رسید و جامعه شاهد حضور پرشــور زنان؛ چه در پای صندوقهــای رأی و چه در نتایج انتخابات شــوراهای شــهر و روســتا بود؛ بهطوریکه براســاس اخبار، برای اولینبار در تاریخ شــورای شهر تهران، شاهدیم که به شش زن جواز ورود را دادهاند در حالي که در اســتانهایي مانند سیستان و بلوچســتان، بیش از 450 نفر از زنان در فهرســت منتخبان شهر و روستا شگفتي آفریدند و انتخاب شدند. از ســوي دیگر، حضور زنان در پاي صندوقهــاي رأي رکوردي تاریخــي از خود به جا گذاشــت بهطوري که آمارها از حضور 60 درصدي رأي زنان خبر ميدهد. به نظر میرسد بااینحساب شرایط احقاق حقوق زنان در دولت دوازدهم، باید تداوم این مســیر از سوی دولت باشــد. نگاهی به کارنامه رئیس دولت یازدهم حکایت از آن دارد که در چهار ســال گذشته گامهای مؤثری برای ارتقای جایگاه زنان برداشته شده و اینگونه نبوده که فقط در تبلیغــات انتخاباتی پای حقوق زنــان به میان بیاید، اما با وجود اقدامات مؤثر دولت در این زمینه ما با شکاف جنسیتی عمیق و نگرانکنندهای روبهرو هستیم. این شــکاف جنسیتی حاکی از نبود فاصله دسترسی زنان در مقایسه با مردان به شاخصهای توســعه اســت و تا زمانی که اوضاع چنین باشد، مسیر توسعه کشورمان ناهموار خواهد بود.

همانطور که در این انتخابات شاهد بودیم، ٥0 درصد رأیدهندگان زنان هستند و حضور آنها، هم در مشارکت و هم در تبلیغات جدی و مؤثر بود. این همراهی روز جمعــه و در صفهای طولانی پای صندوقهای رأی، نتیجه خود را نشــان داد. اکنون با انتخــاب آقای روحانی بهعنوان رئیسجمهوری دولت دوازدهم انتظار میرود که بیشترین تلاشها برای ترمیم شــکاف جنســیتی به کار گرفته شود. در صــورت احقاق این هدف، مطالبــات زنان هم خودبهخود محقق خواهد شــد. از سوی دیگر اگر اهداف برنامه ششم توســعه هم بهدرستی دنبال شــود و بــه مرحله اجرا برســد، کاهش شــکاف جنسیتی هم تحقق خواهد یافت. در این میان نباید از موضوع منشور حقوق شهروندی غافل شد و آن را نادیده گرفت. تحقق این منشــور فرصت ایجاد برابــری در حقوق زن و مــرد را در جامعه فراهم خواهد کرد.

بااینحســاب، نگاهی به موارد یادشده حکایت از آن دارد که بخشــی از رونــد مطالبه این حقوق و تحققشــان به سیاســتهای بلندمــدت دولت بازمیگــردد و با توجه بــه برنامههایی که تا امروز پیگیری شــده، انتظار مــیرود گامهایی جدی در راســتای مطالبات زنان برداشته شــود، اما در کنار این موارد، روحانی بهعنوان رئیسجمهوری دولت دوازدهم نیازمند اجرای چند اقدام عینی است که میتواند بخشــی از مطالبات زنان را در کوتاهمدت عملی کند. یکی از مهمتریــن این اقدامات، توجه بــه افزایش حضــور زنــان در مدیریتهای کلان اســت و انتظار داریم در این دوره دستکم بخشی از وزارتخانههایــی که به هر صــورت با تغییراتی مواجه خواهند بود، به زنــان اختصاص یابند. این اقدامــی نمادیــن و عینی میتواند بهترین پاســخ بــه مطالبــات زنان باشــد و البته اثباتی اســت بر حضور زنــان در مقدرات اساســی مملکت. از یاد نبردهایم که دولت یازدهم پیش از این، سه معاون رئیسجمهــوری و البته رئیس کتابخانه ملی را از میان زنان برگزیده و علاوه بر این ســه فرماندار زن هم در همین دولت حضور داشــتهاند که عملکرد قابل دفاعی دارند.

بااینحال، انتظار میرود در دولت دوازدهم هم این روند ادامه داشــته باشــد. اینها نشان میدهد دست دولت برای بالابردن حضور زنان در مقدرات مملکت باز اســت و زنــان نیز ایــن ظرفیت را در ســالهای اخیر نشــان دادهاند کــه بهخوبی توان حضور در چنین جایگاهی را دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.