700 نفر خواستار ثبت انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران شدند

Shargh - - سیاست -

شــرق:

بیش از 700 نفــر از روزنامهنگاران در نامهای به رئیسجمهور ضمــن تبریــک بــرای انتخاب مجــدد روحانی برای ریاســتجمهوری خواســتار رفــع پلمــب انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران و رفع مشکل ثبت انجمن صنفی روزنامهنگاران اســتان تهران شــدهاند. در متن این نامه مطالبــهای باقیمانده از چهار ســال قبل یادآوری و نوشــته شده است: «وعده دادید که «انجمــن صنفی روزنامهنگاران ایران» بهعنــوان تنها تشــکل مســتقل و فراگیر مطبوعاتی در کشور، بازگشایی شده و موانعي که باعث تعلیق فعالیتهای آن شده است مرتفع و ساختمان انجمن فک پلمب شود.

مســئولان مرتبط با دولت شــما به این وعده روی خوش نشــان نداده و حتی در غیاب انجمن صنفــی روزنامهنــگاران ایران و بدون مشــورت بــا پیشکســوتان و صاحبنظــران مطبوعاتی، لایحهای تحت عنوان «لایحه نظام جامع رسانه» تهیه کردند و تلاش شــد فعالیت روزنامهنگاران و کارکنان رســانهها، محــدود و مقید به دخالت نهادهای دولتی شــود». در بخش دیگر این نامه به روند راهانــدازی انجمن صنفی روزنامهنگاران اســتان تهران اشاره شده است؛ انجمنی که شاید بتوانند حداقل قســمتی از مطالبات برزمینمانده روزنامهنگاران اســتان تهران را پیگیری کنند. در این بیانیه آمده اســت: «با وجود برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئتمدیره و بازرســان که با رعایت تمامی موازین قانونی و با حضور بازرسان و ناظــران اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران صــورت گرفــت، اداره کل مذکور و وزارتخانــه مربوطــه از اقدام بــه ثبت قانونی این تشــکل خودداری کــرده و از ارائــه هرگونه پاســخ حقوقی و قانونی در این رابطه خودداری میکننــد». در پایان نیز پــس از تبریک مجدد از دولــت دوازدهم کــه تداوم دولــت تدبیر و امید است درخواست شده اســت «با ابرام بر قانون و اســتوارکردن نظم در دستگاههای اجرائی، زمینه تحقق وعدهها» فراهم شود.

این نامه که در دو روز گذشــته منتشــر شــده با واکنشهــای مثبتی در شــبکههای اجتماعی روبهرو شده است. همچنین پس از این که مشاور رســانهاي وزارت کار در گفتوگو بــا خبرآنلاین اعلام کرد هیچ مشــکلي براي ثبت وجود ندارد، ســخنگوي هیئتمدیره منتخــب انجمن صنفي روزنامهنگاران تهران با اشاره به این که «تاکنون، مقامــات ذیربط ضمن دریافــت تمامی مدارک مجمع از هرگونه پاســخگویی شــفاف و قانوني دربــاره موانع ثبــت انجمن برخــلاف قوانین و آییننامههــای مورد عمل، اســتنکاف کردهاند»، ادامه داد: «وزارت کار موظف بوده و هســت که نســبت به صدور آگهی ثبت انجمــن اقدام کند؛ ایشان و مقامات وزارت متبوع باید پاسخگوی این پرســش باشند که چرا با توجه نبود مشکل بر سر راه ثبت انجمن، تاکنون آگهی ثبت از سوی اداره کل مربوطه صادر نشده است؟» شمس مستوفي در پایــان گفــت: «علیایحال چنانچه ایشــان از صحت گفتار و کردار مقامــات ذیربط اطمینان دارنــد دســتور فرمایند که آگهی ثبــت انجمن و نســخه برابر اصل مــدارک مجمــع عمومی به نماینده هیئت رئیســه مجمع تحویل داده شود. ضمنا شایان ذکر است به منظور رفع موانع ثبت انجمن، جلسات متعددی با مقامات ارشد وزارت کار برگزار شده که متأسفانه آقای رمضانی صرفا اشــارهای تحریف شده و گزینشــی به یک جلسه داشته است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.