آموزش گامبهگام نويسندگی

Shargh - - سیاست -

پوریا عالمــی:

احمدرضا احمــدی در فیلم پرتره مســتندش «وقت خــوب مصائــب» میگویــد قبل از انقلاب بهعنوان شــاعر خــودش را بــا پابلو نرودا مقایســه میکرده، بعد که انقلاب میشــود و اوضاع شعروشــاعری کســاد و مختــل میشــود، مــیرود آجیلفروشــی باز میکنــد و از آن بهبعد خودش را با «اکبر مشتی» مقایسه میکرده.

روش شوروی

حالا هــم همینطوری اســت. ما بچــه بودیم و داستان زندگی نویسندگان بزرگ شوروی را میخواندیم و میدیدیم اگر مغضوب نبودند، در نظام شــوروی با آنان در کاست و طبقه پزشکان برخورد میشد و خانه و امکانات و مستمری بهشان میدادند و میگفتند شما فقط بنشینید توی کتابخانه و بخوانید و بنویسید. بله. با این تصور ما از بچگی تصمیم گرفتیم نویسنده بشویم. بعد که کمی بزرگتر شدیم، فهمیدیم اصولا در جهان روشــنفکران و نویسندههای مستقل اسمشان توی «از بدها...» اســت و نهتنها قدر نمیبینند که اگر فرصت بشود، دوتا اردنگی هم میخورند.

روششکستعشقی

در همین وانفسا بود که متوجه شدیم شاملو نهتنها درس نخوانده، بلکه سهبار ازدواج ناموفق و یک ازدواج موفق داشــته. ما هم فکر کردیم پس راه موفقیت این اســت که اول درس را رها کنیم و بعد ســهبار ازدواج ناموفــق کنیم که شکســتهای عشــقی مثــل کوره ذوبآهن ما را آبدیده کند. خلاصه با همین دستفرمان مــا الان 600 تا رفیق سایه-روشــنفکر داریم که مدام حالت ازدواج دارند و متخصص ازدواج ناموفق هستند و ســواد ندارند، اما متأســفانه چیز دیگرشان به شاملو نرفته است. سایه-روشــنفکر هم وضعیتی است که آدم از درون روشنفکر نشده، اما از بیرون پیپ میکشد یا سبیل میگذارد یا موهاش را شانه نمیکند.

روش دودی

بعد از این تجربهها، با زندگی مارکز آشنا شدیم که توی زندگینامهاش گفته در جوانی به قدري ســیگار میکشــیده که اگر در دهانش دود نبوده، نمیتوانسته یک کلمــه بنویســد. در نتیجه ما ســریع خودمان را بســتیم بــه دود و همچــون ماشــیندودی، دود از همه ســوراخهامان بیرون آمد، اما دریغ از یک کلمه بهدردبخور که روی کاغذ بیاوریم. شاهکارنوشــتن که جای خود دارد.

حرف درشت

خوانندگان روشنفکر و فرهیخته روزنامه «شرق»، خدمتتــان عرض کنم حالا اینکه مــا چهچیزی را توی زندگی از دولتآبادی و گلســتان و دیگران یاد گرفتیم فردا برایتان تعریف میکنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.