نكته

Shargh - - سیاست -

البته دیکته کلمه دشــمن را نیز اشتباه نوشته بود. در چندروز گذشــته مدام توییتهایي از این دست یادآوري ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.