الو شرق 88640260

Shargh - - سیاست - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

فروشگاه تعطیلشــده قدس به زبالهدانی تبديل

شــد! فروشــگاه تعطيلشــده قدس واقع در ميدان خراسان، ابتدای خيابان خاوران به محل انباشت زباله تبدیل شده اســت. این فروشــگاهها، متعلق به کدام ارگان اســت که بدون هيچ کاربریای رها شده است؟ چرا به فروشــگاههای تعطيلشده قدس هيچ مسئول دلسوزی رسيدگی نمیکند؟

فرشيد رحمتی نوجوانی بــا ويلچر خراب: ســالهای گذشــته در روزنامهتان درباره مشــکلات حرکتیام و اینکه نياز به ویلچر برقی داشــتم، مطلبی چاپ شــد و متعاقب آن فرد خيری اقدام بــه خرید ویلچر برقی کرد و به محل ســکونت ما آمد و آن را تحویل ما داد. اکنون ویلچرم خراب شــده و نياز به تعمير دارد. چون خودم قدرت و تــوان و پول تعمير آن را ندارم، از خيران تقاضا دارم در صورتی که توانایی انجام این کار را دارند، به همنوعشان کمک کنند. با تشکر از لطفی که میفرمایيد.

سبحان از تهران شمارهتلفن این شــهروند عزیز در روزنامه «شرق» محفوظ است

به دادمان برســید: سالهای گذشته وقتی کودکی خردسال بودیم، پدرمان را از دست دادیم، خانهای در خيابان سرباز کرمان داریم که جزء ارث مرحوم پدرمان اســت ولی بــرادر ناتنی ما خانه را تصــرف کرده و در آن زندگی میکند. حــالا که ما ازدواج کرده و صاحب فرزند هم شدهایم برای احقاق حقمان، در کرمان وکيل گرفتيم تا بتوانيم به حق و حقوق قانونی خود برسيم ولی با گذشت زمان هنوز اندر خم یک کوچهایم! از قوه قضائيه کرمان تقاضای رسيدگی فوری داریم.

فاطمه فرخیپور از تهران بیمهری: من از ســالهای گذشــته بــرای اینکه بتوانم خانهای مســتقل داشته باشم و از اجارهنشينی رهایی یابم، پول بیزبانم را به مســئولان پروژه مسکن مهر قرچک تحویل دادهام، با گذشــت مدت طولانی، مسئولان مســکن مهر با بیمهری هيچ تعهدی برای واگذاری خانههای ما ندارند و پاسخ قانعکنندهای هم نمیدهند. تکليف من و بقيه خانوادهها چيست؟

محمدپور يک عمر کار بدون اســتخدام: عدهای از کارگران با بيش از پنج سال سابقه کار، قراردادی یا پيمانیاند. آیا با گذشت پنج سال نباید رسمی شوند؟ از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضای رسيدگی داریم.

محمد کلانتر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.