تشکیل صف فروش شاخص را منفی کرد

Shargh - - اقتصاد - پدرام سميعی کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

طی معامات دیروز بورس، صفهای فروش منجر به افت شــاخص کل شــدند. این اتفاق در زمانی رخ داد کــه بر تعداد عرضههای اغلــب گروههای بزرگ و لیدرهای بازار افزوده شد. در پی معامات روز دوشنبه، شــاخص کل با افت 6٩.5٨ واحدی بــه رقم ٨1 هزار و 1٢4رســید که این افت گام مهم بــازار برای اصاح قیمتها محسوب میشود. شاخص هموزن نیز با افت ٢٣.61 واحدی به رقم 17 هزار و 604، شاخص قیمت با افت ٢1.6 واحدی به رقم 1٣ هزار و 761 و شاخص آزاد شــناور با افت 5٣.٢٢ واحدی به رقم ٨٨ هزار و 64٢ رســید. دیروز؛ در بورس تهران یکمیلیون و 1٣٩هزار ســهم به ارزش دو هزار و 506 میلیارد ریال داد و ستد شد که بیشترین تقاضا را نمادهای «کپارس»، «دلقما» و «کترام» داشــتند و بیشــترین عرضه نیز در نمادهای معاماتی «پترول»، «کماســه» و «سمازن» رقم خورد. بیشترین تأثیر منفی بر شــاخص کل را شرکت پالایش نفت بندرعبــاس با 5٨.٢5 واحد بر جای گذاشــت و تأثیرگذارترین شــرکت بر رشد شــاخص کل را شرکت کشتیرانی جمهوری اســامی ایران با 7٨.٣4 واحد به ثبت رســاند. این موضوع در حالی مطرح میشود که مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران از ارتقای چهار پلهای رتبه این شرکت بین شرکتهای کانتینری دنیا خبر داد و گفت: صددرصد تحریمها علیه ناوگان ملی حملونقل دریایی برطرف شــده و تنها مقداری محدودیــت بانکی برای مشــتریان کشــتیرانی وجود دارد که پیشبینی میشــود در پنج تا شش ماه آینده نقــل و انتقالات مالی بهبود یابد؛ این امر باعث شــد تا در دقایق پایانی معامات دیروز شــاهد تشــکیل صف خرید در نماد این شرکت باشیم. در پایان معامات روز دوشــنبه پربینندهترین سهام بورس تهران به نمادهای «شــبندر»، «آپ» و «وبملت» اختصاص یافت. برترین گروههای بازار نیز گروه ســرمایهگذاریها، شــیمیایی و فلزات اساســی بودند. گــروه محصولات کاغذی نیز در ایــن معامات از بخــت و اقبال خوبــی برخوردار بود و توانســت مثبتترین گروه بازار باشد. دیروز نماد معاماتی «کپارس» با 4.٩٩ درصد افزایش بیشــترین افزایش قیمت را داشت و بیشترین کاهش قیمت بازار از آن نمادهای معاماتی «شــلعاب» با 4.٨6 درصد، «بالبر» بــا 4.74 درصد و «پســهند» بــا 4.5٩ درصد کاهش قیمت شــد. در بورس تهران بلوک 411 میلیون سهمی «تاپیکو» بیشــترین حجم و ارزش بازار را از آن خود کرد. در ســوی دیگر، بازار فرابورس پذیرای داد و ستد یک میلیارد و 6٩٨ میلیون سهم به ارزش سه هزار و ٨٢ میلیارد ریال بود که شــاخص کل ایــن بازار را تا 1.4 واحد به رقــم ٩٢٨.٣ افزایش داد. برای چندمین روز متوالی نماد معاماتی «ذوب» پربینندهترین سهم فرابورس بود که پس آن نماد معاماتی «غشهداب»، «شاوان» و «اپرداز» قرار داشتند. در این بازار «ذوب» با 0.٩ واحد بیشترین تأثیر مثبت و «شاوان» با 0.7٩ واحد بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل به ثبت رساندند.

از اخبار حاشــیهای بازار سرمایه میتوان به تعدیل 15٨ درصدی ســود ٩5 «خســاپا» اشــاره کرد که در ابتدای معامات دیروز منجر به توقف نماد معاماتی آن شــد. همچنین رویترز علت محرمانهبودن قرارداد پــژو با ایران خودرو را اعام کرد. این خبرگزاری به نقل از یکی از مدیران ارشــد پژو نوشت: دولت آمریکا فشار جدیدتری به پــژو وارد کرده و ازهمینرو این شــرکت برنامه سرمایهگذاری در ایران را بایگانی کرده است. اما قرارداد آن پا برجاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.