بازشماری آرای شهر تهران با وساطت لاریجانی

شوک امید به اصولگرایان همچنان ادامه دارد

Shargh - - سیاست -

شــرق:

نتایــج انتخابــات پنجمیــن دوره انتخابات شورای شــهر تهران کام اصلاحطلبان را شیرین کرد و فهرســت امید را روانه بهشــت. امــا اصولگرایان همچنــان بــه روند شــمارش آرا اعتــراض دارند و میگویند تخلف صورت گرفته است.

21 چهــره اصولگرایــان کــه درقالب فهرســت «خدمــت» برای حضور در رقابتهای پنجمین دوره شــوراهای شــهر تهران اعلام آمادگی کرده بودند، مدام از اعتراضشان به نتایج انتخابات شورای شهر تهران خبر میدهند.

مهدی چمران، به عنوان سرلیســت این فهرست از زمانی که نتایج انتخابات شــورای شــهر رسما از ســوی فرماندار تهران اعلام شد لب به انتقاد گشود و تلفنی به هیئت نظارت بر انتخابات و شخص علی لاریجانــی گلایه کــرد. قریب به 48 ســاعت از گلایههای او میگــذرد، اما اعتــراض او به نمایندگی از فهرست خدمت همچنان پابرجاست.

بــه نظــر میرســد آنچه محــل اعتراضــات بیوقفــه اصولگرایان به نتایج انتخابات شوراســت، ایــن اســت کــه همه 21 عضو فهرســت امید راهی بهشت شــدهاند و تنها کرسیهای علیالبدل شورای شهر تهران در اختیار شش نفر اول فهرست جناح راست قرار گرفته اســت که شانس ورود اصولگرایان به شورای شــهر را وابسته به استعفای اعضای اصلی یا مرگ آنها میکند.

هرچند دلیل روشــنی برای اعتراض اصولگرایان اعلام نشده اســت، اما چمران معتقد است در روند شــمارش آرای تخلف صورت گرفته اســت و مُصر بر بازشماری آراســت به همین دلیل هم قرار است آرای 50 نفر اول شهر تهران در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شــهر تهران در حضور همه 21 عضو فهرست خدمت باز شماری شود.

محمد محمودی شاهنشین، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات با اعلام این خبر به «خانه ملت» گفت: در پی اعتراضهای مکرر مهدی چمران، علی لاریجانی، رئیس مجلس، خواســتار بازشماری آرای 50 نفر اول شورای شهر تهران شده است.

او با بیان اینکه نمیتوانیم کل آرای شورای شهر تهران را بازشــماری کنیم، افــزود: پس از صحبت با مهدی چمران، نماینده لیســت خدمــت، در هیئت نظارت بر انتخابات شــوراهای اســتان تهران حضور مییابد تا شاهد بازشماری آرای 50 نفر اول باشد.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اســلامی شــهر و روســتا با بیان اینکه معترضان به انتخابات شــوراها نســبت به تجمیع آرا درخواست داشتهاند، گفت: به صورت رندوم پنج نفر به پنج نفر آرا را بررسی کردهایم که اختلاف معناداری مشاهده نشده است.

ساعتی پس از این گفتهها «قاسم میرزایینیکو»، نماینــده دماوند و عضــو هیئت مرکــزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شــهر و روستای کشور، به «ایسنا» گفت: «در نتیجه نهایی انتخابات شورای شــهر تهران مشــکلی وجود ندارد و بازنگری آرای تهــران اختلاف فاحشــی در تعــداد آرا نشــان نــداد و در نتیجــه نهایــی نیــز تفاوتی حاصل نشد».

اعتراضات چمران به نتایج انتخابات شورای شهر در صدر فهرســت خدمــت در حالی اســت که نــام او بــه عنوان سرلیست جناح راست در ذیل آخرین نفر فهرست امید یعنی بشــیر نظری بــا یکمیلیونو ٦0هزارو 2٣ رأی قرار دارد.

اختــلاف رأی میــان دو سرلیســت اصلی رقابتهای شــورای شــهر پنجــم یعنی مهــدی هاشــمی و مهــدی چمــران یکمیلیونو ٩٣هزارو ٣21 رأی اســت و اختــلاف رأی چمران با نظری- آخرین نفر فهرســت امیــد ٤0٦هزارو ٧٧٦ رأی اســت. آنچه اختلاف رأی چمران با آخرین نفر فهرســت امید را مهم جلوه میدهد، این اســت که چمران ســه دوره متوالی، قریب به 11 ســال، رئیس شورای شهر تهران بود.

تنها زمانی که چمران زمام ریاست شورای شهر تهــران را به دیگری واگذار کرد، ســال ٩2 و در آغاز شکلگیری شــورای شــهر چهارم بود که برای یک ســال این کرسی را به احمد مســجدجامعی واگذار کرد. به نظر میرسد که شکست اصولگرایان در برابر فهرست امید بهشــدت برای آنان سنگین تمام شده است؛ چراکه نمیتوانند باور کنند که باید پس از سه دوره متوالی ســکانداری شورای شهر تهران آن را به اصلاحطلبان واگذار کنند.

نـکتـه در نتیجه نهایی انتخابات شورای شهر تهران مشکلی وجود ندارد و بازنگری آرای تهران اختلاف فاحشی در تعداد آرا نشان نداد و در نتیجه نهایی نیز تفاوتی حاصل نشد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.