عبرتهای انتخابات دوازدهم

نکاتی که علی مطهری با مردم و مسئولان در میان گذاشت

Shargh - - سیاست -

شــرق:

یکی از آســیبهای این انتخابــات این بود کــه برخی کاندیداها برای رســیدن بــه هدف، از هر وسیلهای ولو نامقدس استفاده کردند. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس در یادداشتی که در اختیار رسانهها قرار داده است نوشت انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری نویدها و عبرتهایی به شرح ذیل داشت که لازم است به آنها توجه شود.

1. مشــارکت بالای مردم نشــان داد که برخلاف سالهای اول بعد از 88 که عدهای از هرگونه تغییر و اصلاح امور ناامید شده بودند، مردم درک کردهاند که رأی آنها مؤثر است و از طریق انتخابات میتوانند تغییر ایجاد کنند و بسیاری از امور را اصلاح کنند.

2. رســانههای افراطــی ضــد دولــت ماننــد کیهــان و وطن امروز و جوان در میــان مطبوعات و خبرگزاریهایــی مثــل فارس و تسنیم و ســایتهای خبری ماننــد رجانیــوز و جهاننیوز - کــه معلوم نیســت چرا به جــای کلمه «خبــر» از کلمه «نیوز» اســتفاده میکنند -در چهارســال گذشــته تمام همّ خــود را بر آن قــرار دادند که دولــت فعلی بــه دوره دوم خــود نرســد. اکنون کــه این دولــت بــه دوره دوم خــود رســیده و معلوم شــده است که روش گذشته این رسانهها بــر تغییر نظــر مــردم کارگر نیست خوب است روش خود را تغییــر دهند و توجه کنند کــه همه چیز تصاحب قدرت نیست، چیزی هم به نام مصالح کشور و اسلام وجود دارد. همینطور اســت دربــاره بخشهایی از صداوسیما خصوصا بخش سیاسی و خبر آنکه لازم است روش خود را تغییر دهند.

٣. رشــد اجتماعــی و سیاســی مــردم مــا که پس از چهار ســال گلولهباران مواضــع و اقدامات دولــت فعلی از ســوی برخی رســانهها و با وجود عوامفریبیهــا در رقابتهــای انتخاباتــی، باز هم راه اعتــدال را انتخــاب کردند قابل تقدیــر و بلکه حیرتانگیز اســت و انســان را به یاد سخن مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی میاندازد که گفت: دیگر برای آینده انقلاب و کشور نگران نیستم چون مردم آگاهی لازم را پیدا کردهاند.

4. یکــی از آســیبهای ایــن انتخابــات این بود که برخی کاندیداها برای رســیدن بــه هدف، از هر وسیلهای ولو نامقدس اســتفاده کردند، حال آنکه سیره پیامبر اکرم و ائمه اطهار غیر از این است.

5. آسیب دیگر، طولانیبودن روند رأیگیری بود. افرادی ســه تا چهار ســاعت بــرای رأیدادن وقت گذاشــتند و افرادی هم که توان این مقدار معطلی را نداشتند از رأیدادن منصرف شدند. وزارت کشور برای آینده باید فکری به حال این معضل بکند.

تفسیر ســطحی و دور از ذهن شــورای نگهبان از قانون مبنی بر اینکه رأیگیــری نمیتواند بعد از ســاعت 24 جمعه ادامه داشته باشــد نیز مزید بر علت شــد و بســیاری از افراد نتوانســتند رأی خود را بــه صنــدوق بیندازند و الاّ عدد شــرکتکنندگان و تعداد آرای کاندیدای پیروز بســیار بیشــتر از ارقام فعلی بود و بر افتخار ملت افزوده میشــد. جالب اســت که رأیگیــری بعد از ســاعت 24 روز جمعــه در گذشــته مســبوق به ســابقه اســت. در پایــان دو نکته را متذکر میشــوم. یکــی اینکه مناسب اســت رئیسجمهور منتخب در دولــت دوازدهم از نیروهای قابل و مبرز طرف مقابل خصوصا از جناب آقای قالیباف کــه یک مدیر اجرائی قوی هستند استفاده کند. این امــر دو گــروه اصلاحطلب و اصولگــرا و بهطورکلی دلها را به هــم نزدیــک میکند و باعث میشود که امور کشور بهتر و زودتر به سامان برسد.

مطهــری در پایان نکاتی چنــد را به اصولگرایان متذکر شــده «به آنهــا عرض میکنم تــا زمانی که ناخواســته معتقد به منطق جبر هســتید که آنچه در نظــام جمهــوری اســلامی از طریــق نهادهای حکومتــی اتفاق میافتد همه درســت اســت و به عبــارت دیگر آنچــه رخ میدهد همان اســت که باید رخ دهد و آنچه رخ نمیدهد همان اســت که نباید رخ دهــد و همه کارهای نهادهــای امنیتی و نظامی و قوه قضائیه درست است و اگر انتقاد کنیم نظــام را تضعیف کردهایم، آری تــا زمانی که چنین تفکری داریــد، در انتخاباتهای مختلف شکســت خواهیــد خورد، زیرا مــردم توجیه نابســامانیها و ظلمها را نمیپســندند. لازم است اصولگرایان یک آسیبشناســی جــدی در کار و روش خود به عمل آورند و واقعا اصولگرا شوند».

نـکتـه رسانههای افراطی ضد دولت که معلوم نیست چرا به جای کلمه «خبر» از کلمه «نیوز» استفاده میکنند -در چهارسال گذشته تمام همّ خود را بر آن قرار دادند که دولت فعلی به دوره دوم خود نرسد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.