رأی آگاهانه مردم

Shargh - - سیاست -

حمیدرضا جلاییپور: ... گاهی به رفتار رأیدهندگان در تهران )و دیگر شــهرهای بزرگ( و رأی یکپارچه آنها به فهرســت امید اصلاحطلبان هم نشانههایی از ترس باقیماندن وضع موجود داشــت. آنهــا رأی دادند که حکمرانی 12 ساله بر شهرداری تهران با کارنامه آفتاب فروشــی، ارتفاع فروشی و شهرفروشــی پایان پیدا کند. علاوه بر تهران، شــاهد آن بودیم که در هر شــهری که اصلاحطلبان نامزدهای خود را با عنوان فهرســت امید بــه مردم معرفی کردند، این فهرســت اکثریت یافت یا پیروزی چشــمگیر به دســت آورد. پیروزیای که دلیل آن را بایــد در اعتماد مــردم به این جریان سیاســی و چهرههای شاخص آن جســتوجو کرد. همچنین این انتخابــات نشــان داد که عده کثیری از مــردم با وجود مشکلات اقتصادی، فریب عوامگرایی اقتصادی و توزیع پول را نخوردند. نشــان داد که ما با شــهروندانی عاقل و آگاه روبهرو هســتیم که در شرایطی که سیستم ثبت شــماره ملی در حوزههای رأیگیری سبب کندی روند انتخابات شــد، ســاعتها در زیر آفتاب ایســتادند، رأی دادند و پیروزی قاطع را رقم زدند. روحانی نه تنها در این انتخابات پیروز قاطع شد که حتی موفق شد پنج میلیون رأی بیشتر از دور اول انتخابات به دست آورد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.