رقــص ضدایرانی ترامــپ با شــاباش 500 میلیارد دلاری سعودی

Shargh - - سیاست -

. . مــا بایــد )گاو( فربه ســعودی را تــا حد امکان بدوشــیم و وقتی این شیخنشینهای ثروتمند بیفایده شــدند، خاورمیانه را رهــا کنیم». او حالا در ســفر به عربســتان، «واو» به «واو» در حال پیادهکردن این ایده خود اســت. ترامپ، عربســتان را اولین مقصد ســفر خارجی خود انتخاب کرده و در آنجا رهبران حدود 20 کشــور عربی و اســلامی را جمع کرده است تا آنچه را که رکس تیلرسون وزیر خارجه او «تقویت توان دفاعی کشورهای عرب خلیج فارس برای مقابله با نفوذ ایران » خوانده اجرا کند. تیلرســون دیروز در ریاض با اشاره به قراردادهای تسلیحاتی آمریکا با عربستان، این قراردادها را پیامی برای «رقیب سرسخت» عربستان، یعنی ایران خواند و گفت: «این معامله یک پیام روشــن به دشمن مشترک ماست ». محمدجواد ظریف دیروز در واکنش به سفر رئیسجمهور آمریکا به ریاض گفت: «اگر ترامپ خود را دوست ریاض میداند و به شعارهای انتخاباتی وفادار اســت، درباره راههایی که از ادامه آتشافروزی تروریستها در منطقه و تکرار 11 سپتامبرهای دیگر در کشورهای غربی توسط سعودیها جلوگیری میکند، با عربستان گفتوگو کند .»...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.