دولتدوازدهمومسئلهمنتقدانمنسجم

Shargh - - سیاست -

محمد زعیمزاده: ... با این حساب دولت دوازدهم در شــروع خود با دو مسئله اصلی روبهرو است؛ اول «منتقــدان متکثر و منســجمی که پایــگاه اجتماعی قابل قبولی هــم دارند» و دوم «وعدههــای فراوانی که داده شــده». دولت در مقابل مســئله اول دو راه پیش رو دارد؛ اول اینکه به ســیاق عقلا منتقدان را به گفتوگو، تفاهم، همگرایی و همافزایی بر ســر منافع ملی بخواند یا همچون دولت یازدهم با ادبیات ناسزا بــا منتقدان برخــورد کند و به جهنــم حواله کند. به نظر میرســد بهرغم اینکه در برخی مشاورهها روش اول به جناب روحانی پیشــنهاد شده ولی در نخستین نطق پساانتخاباتی روش دیگری در پیش گرفته شده و جناب روحانــی پیروزی خفیف خــود را پیروزی بر خشونتطلبان دانستهاند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.