ضرورتتداومگفتماناعتدالدردیپلماسی

Shargh - - سیاست -

بهرام قاسمی: ... با توجه به فضای پیرامونی ایران در منطقه و تشــدید منازعات و خشونتهای فرقهای و مذهبی و گســترش پدیده شوم و خطرناک تروریسم که امیدی به پایان و ریشهکنی کوتاهمدت آن نیست و به همین بهانه نیز منطقه جنوب غرب آســیا و شمال آفریقا ســالیانی اســت که در معــرض دخالتهای قدرتهای خارج از منطقــه و اتحادها و ائتلافهای آنان قرار گرفته اســت، ضروری و منطقی اســت که رویکــرد اعتدالی در سیاســت خارجی ایــران تداوم یافته و با بهکارگیری آن در حوزه تعامل و گفتوگو با همسایگان به تنشزدایی و پیشبرد مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت و ثبات منطقه کمک کند، حوزهای که در کنار مسئله اجرای برجام عمدهترین موضوعات پیشِ روی دولت آتی خواهند بود...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.