اخراجیهای بهشت

Shargh - - سیاست -

... اگرچــه به خرداد پر از حادثــه عادت داریم ولی باید اردیبهشــت خاص را نیز در تقویم ایران ثبت کنیم. رکوردشــکنی آوردن مردم به پــای صندوقهای رأی )بیش از ‪4 1‬ میلیون نفر(، آرای عجیب مردم استانهایی که تصور نمیشــد بــه روحانی رأی دهند، شکســت سنگین بخش عظیمی از آرای نهادها و مراکز خاص در برابر رأی ملت، حذف کامل طیفی که سالها در شورای شــهر تهران اکثریت بودند و همچنین پیروزی لیســت معروف به امید در قلب شــهر مشهد و برخی دیگر از شهرستانها، همه و همه رویدادهای خاصی است که اردیبهشت ٩6 را متفاوت و خاص کرده است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.