هلیکوپتر ترابری بلکهاوک

Shargh - - دیپلماسی -

هليكوپتــر يــواچ-60 60(‪)Black Hawk UH-‬ معروف به «باز ســياه» هليكوپتر نظامی چندمنظوره و ترابری تاكتيكی ســاخت آمريكاست. اين هليكوپترهاي دوموتــوره و چهارپره در شــركت سيكورســكی ايالات متحده طراحی و ســاخته و به كشــورهاي متعددي از جمله استراليا، كرهجنوبي، جمهوري خلق چين، تايوان، تايلند، مكزيك، كلمبيا، عربســتان، رژيم اسرائيل، شيلي، برزيــل، آرژانتين، بحرين، برونئی، امــارات و تركيه صادر ميشــوند. اين هليكوپترهاي چندمنظوره در جنگها و درگيریهــای نظامی متعددی در گرانــادا، پاناما، عراق، افغانستان، سومالی، بالكان و نقاط مختلف خاورميانه به كار گرفته شده و موفق عمل كردهاند.

بلکهاوک به يک تــوپ 105 ميلیمتری M119 با ۳0 گلوله مجهز شده است. صندلیهای محافظتكننده بلکهاوک خلبان و كمکخلبان را در برابر بيشتر حملات و خطرات محافظت میكنند، ســپر محافظ خارجی آن نيز میتواند در برابر گلولههای ۲۳ ميلیمتری بهخوبی مقاومت كند. حداكثر ســرعت بالگــرد بلکهاوک 16۳ مايل بر ســاعت است كه اين سرعت بهوسيله دو موتور توربوشفت جنرالالكتريک مدل 100-GE-700-T تأمين میشود.

بهكارگيري اين هليكوپترها از ســال 1978 شروع شد و ارتش آمريكا از ســال 1978 تــا 1989 مدل UH60

A را مورد اســتفاده قرار ميداد. در اكتبر 1989 با انجام تغييراتی در پيشــرانههای بلکهاوک، مدل UH60-L ســاخته شد كه ۲4 درصد از مدل A قویتر بود و كارايی بهتری داشــت. بالگرد بلکهاوک 16۳ با تغييرات جديد حــالا میتواند تا وزن ناخالص ۲۲هــزار پوند به صورت داخلــی و 9هزار پوند به صورت خارجی را حمل كند. با نصب مخازن سوخت خارجی، بلکهاوک به برد هزارو 150 مايــل هوايی )نات( يعنی چيــزی در حدود دوهزار كيلومتر بدون توقف رسيد.

اين هليكوپترها براي دو خلبان و دو خدمه فرماندهي جــا دارد. طول توپچي آن 17.1 متر و قطر پروانه آن 14.1 متر است. ارتفاع اين بلكهاوكها 4.4 است و تا دوهزار كيلومتر برد دارند. گفتني اســت كه عربستان در قرارداد تــازه خود با دولت ترامپ 60 فروند از اين هليكوپترها را خريده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.