تانک آبرامز

درآمده و ۳0 فروند ديگر سفارش داده شده و هزينه آن پرداخت شــده بــود. البته آمريكا بعــد از وقايع انقلاب اين سفارش را به ايران تحويل نداد.

Shargh - - دیپلماسی -

تانك آبرامــز Abrams() كه به نام ژنــرال كريتون آبرامز رئيس ستاد مشــترك و فرمانده نيروهاي آمريكا در جنگ ويتنام نامگذاري شــده، ستون فقرات نيروهاي زرهي ارتش آمريــكا و متحدانش به حســاب ميآيد. اكنون عربســتان 115 فروند از اين تانك طراحيشــده و ســاخت آمريكا را خريداري كرده اســت. تانكي كه با حدود 69 تُن وزن يكی از ســنگينترين تانكهاي مورد استفاده در دنيا است. آبرامز در سه مدل ‪M1، M1A1‬ و M1A2 توليد شــده است. M1A1 از سال 1985 تا 199۳ توليد شــد و در آن توپ 105 ميلیمتری خاندار با توپ بدونخان 1۲0 ميلیمتری جايگزين شــده است. آبرامز چهار سرنشين شــامل فرمانده، راننده، توپچی و گلولهگذار دارد. وزن M1A2 حدود 69.54 تُن اســت كه از 6۳ تُن در مدل M1A1 و 60 تُن در مدل M1 به اين ميزان افزايش يافته اســت. آبرامز موتور هزارو 500 اســب بخاري دارد كه با گازوييل، نفت سفيد، سوخت هواپيمــا و از نظــر تئوري با الــكل كار ميكند. حداكثر سرعت M1A2 در جاده بيش از 67 كيلومتر، در خارج از جاده 48 كيلومتر، در سربالايی 10 درجه ۲7 كيلومتر و در ســربالايی 60 درجه 6.5 كيلومتر در ساعت است. در 7.۲ ثانيه از ســرعت صفر به ۳۲ كيلومتر در ساعت میرســد. برد عملياتی آن نيز 4۲5 كيلومتر است. طول تانک با لوله جلو 9.8۲ متر، ارتفاع آن ۲.4 متر و عرض آن ۳.65 متر اســت. توانايی عبور از موانعی به ارتفاع 1.05 متــر و خندقهايــی به عمق ۲.7 متــر را دارد. با توجه به قدرت هزارو 500 اسب بخاری اين تانک نسبت قدرت به وزن تانک در مدل M1A2 معادل ۲1.6 اسب بخار به تُن است.

M1 به كامپيوتر كنترل آتش بســيار پيچيده، مؤثر و مهلک مجهز اســت؛ بهطوریكه امكان شــليک دقيق توپ در حيــن حركت در زمينهای ناهموار را میدهد. هم فرمانده و هم توپچی میتوانند توپ تانک را شليک كنند. بــا خدمه ماهر ايــن تانک میتوان هــدف را در بــرف، باران، مه، دود و تاريكــی مطلق از فاصله چهار كيلومتری تشخيص داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.