سامانه موشکي تاد

Shargh - - دیپلماسی -

ســامانه ضدموشــكی تــاد ‪Terminal High(‬ ‪Altitude Area Defense‬ يــا THAAD) ســامانه موشــكی ضد بالســتيكي است كه شــركت لاكهيد مارتين آن را ميســازد. اين شــركت در سال 1995 از بههمپيوســتن دو شــركت لاكهيد و مارتين ماريتا به وجود آمــد و مهمترين توليدكننده محصولات صنايع هوافضايي و نظامي پيشــرفته در آمريكا به حســاب ميآيد. ســامانه ضدموشــكي تاد يكي از محصولات دفاعي اين كمپاني اســت كه كلاهك حمل نميكند بلكه با انرژي جنبشــي خود، موشك دشمن را نابود ميكنــد. رادار آن يكي پيشــرفتهترين رادارهاي دنيا اســت و هزار كيلومتر برد دارد. برد عملياتی موشک آن نيــز ۲00 كيلومتــر اســت. ســقف پــرواز آن 150 كيلومتر و سرعت آن 10.080كيلومتر بر ساعت است. گفتني است اين ســامانه میتواند ماهوارهها و ديگر سنسورهای خارجی را مورد رهگيری قرار دهد.

ســامانه دفاعي ضدموشــكی تاد در واقع تلفيقی از پنج بخش لانچر )ســكوی پرتاب يا پرتابگر موشک بالســتيک(، رادار، سيســتم كنترل آتش و سامانهها و واحدهای ارتباطی اســت. پرتابگر تاد، يک دســتگاه خــودروی اصلاحشــده M1075 PLS (سيســتم بارگذاری پالتبندی شده( است كه سكوی نگهدارنده موشــک، بخش قطعات الكترونيكــی، ژنراتور و يک بسته باتری قابل شارژ روی آن قرار دارد. هر خودروی پرتابگر، هشــت موشک را حمل میكند و میتواند در كمتر از ۳0 دقيقه آماده پرتاب شــود. بارگذاری مجدد نيز در كمتر از ۳0 دقيقه انجام میشــود. اين خودرو را میتوان به وســيله كشــتیهای بــاری، واگنهای بــاری و همچنين هواگردهای ترابری به اندازه 17 Cيــا بزرگتر جا بــه جا كرد. هــر آتشبار تــاد معمولا شــش پرتابگر دارد.سيســتمهای راداری تاد نيز برای مقابله با تهديدهای مشــخص به كار گرفته میشود و قابليــت انتقال از طريــق هواپيمای C130 را دارد. ايــن رادار ميتواند ســامانههای موشــكی را تا هزار كيلومتر رهگيري كند.اين همان ســامانهاي است كه آمريكا پيشــتر نيز آن را در «گــوام» و «هاوايی» براي پيشگيري از حملات احتمالی كرهشمالی و بعد از آن در كرهجنوبي مستقر كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.