هلیکوپتر شینوك

Shargh - - دیپلماسی -

شــينوك از آن هليكوپترهاي دوزيستي است كه اگرچه 55 سال از ساخت آن ميگذرد، اما همچنان در آسمان يكهتاز است. نام آن از قبيله سرخپوست شينوك در آمريكا گرفته شده و عربستان در قرارداد تسليحاتي اخير خود 50 فروند از اين هليكوپترهايی را كــه ميتواننــد با موتــور خاموش هــم بيش از نيمساعت روي آب شناور بمانند خريده است.

اين هليكوپتر ترابري ساخت بويينگ دوموتوره و دوملخه است. كاربرد اصلی آن جابهجايی سربازان، ادوات توپخانهای، ســوخت، آب، موانع و ســنگر و ســاير تداركات و تجهيزات موردنيــاز در ميدان نبرد اســت. اين هليكوپترها همچنين ميتوانند بهعنوان آمبولانس، امداد در فجايع طبيعی، جســتوجو و نجات، انتقال هواپيماها، آتشنشــانی و رهاســازی چتربــازان مورد اســتفاده قــرار گيرنــد. هليكوپتر شــينوک با حداكثر ســرعت ۳15 كيلومتر بر ساعت حتــی از هليكوپترهاي بســيار كوچکتر تهاجمی و چندمنظوره معاصر خود نيز سريعتر است.

اوليــن مــدل شــينوک؛ يعنــی CH47-A از دو موتور ليكومينگ T55-L5 هــر يک به قدرت ۲۲0 اســب بخار نيرو میگرفــت. در مدلهــای بعدی قــدرت موتور افزايش يافتــه و در مدل CH47-D )معرفــی در 1979( بــه چهارهزارو 7۳۳ اســب بخار در هر موتور رســيد. اين بالگــرد ۳0 متر طول و 5.7 متــر ارتفاع داشــته و وزن خالی آن 10.185 كيلوگرم است. ســرعت صعود اين هليكوپتر 7.7۳ متر بر ثانيه و ســقف پروازی آن پنجهزارو 640 متر است. شينوک گنجايش كافی برای حمل ۳۳ تا 55 ســرباز با ظرفيت 1۲هزارو 700 كيلوگرم بار را دارد. ملخهاي شينوك بهگونهاي طراحي شده كه سوار و پيادهكردن سربازان، بارگيري و تخليه بار و تجهيزات به ســهولت و ايمن انجام ميشــود زيرا ملخها در ارتفاع زياد قرار گرفتهاند. علاوهبراين هليكوپترهاي شــينوك باوجود بدنه كوچك خــود فضاي داخلي بزرگي دارند.

گفتني است، ارتش ايران پيش از انقلاب اسلامي بعد از آمريكا بزرگترين كاربر شــينوك بود. تا ســال ‪60 ،57‬ فروند از اين هليكوپترها به خدمت هوانيروز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.