هماندیشی مقرنس و بزرگداشت استاد «حلی»

Shargh - - موسيقي -

شــرق:

هماندیشــی «مقرنس عصر قاجار و بزرگداشت اســتاد سیداکبر حلــی» سهشــنبه، دوم خــرداد در فرهنگستان هنر برگزار میشود. به گزارش روابطعمومی فرهنگســتان هنر، در این نشســت کــه به همت معاونت پژوهشــی فرهنگستان هنر برگزار میشود، علی معلمدامغانی، رئیس فرهنگســتان هنر، ســیفالله امینیــان، محســن جــاوری و ناصر مشــهدیزادهدهاقانی، از اســتادان بنام معماری ســنتی، به سخنرانی میپردازند. مقرنس و جایگاه آن در معماری سنتی، ویژگیهای هندسی و صــوری، ویژگیهــای ســازهای، گونهشناســی و سبکشناسی، وجوه معناشــناختی، ساختمایه و مصالح، ارتباط انواع کاربندی با فضا و ســایر عناصــر معماری، آسیبشناســی و مرمت و برداشــت و مستندســازی موضوعاتی است که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

همچنین در هماندیشی مقرنس عصــر قاجار از ســیدعلیاکبر حلی، اســتاد بنام حوزه معمــاری و بنای ســنتی، تجلیل بــه عمــل میآید. ســیدعلیاکبر حلــی از اواخر دهه 40 بــه فعالیــت حرفــهای در این عرصــه روی آورد. او عضویــت در دههــا مؤسســه علمــی، فرهنگی و هنــری انجمــن میــراث فرهنگی کاشان، عضویت در هیئت راهبردی میــراث فرهنگی نیاســر، مدیرعامل مؤسســه احیــای فرهنگ کاشــان، رئیس هیئتمدیــره انجمن خیرین احداث مصلای کاشان، مدیرمسئول موقعیت فارســی در فاو، مســئول پایگاه جهاد کاشان در اهواز، عضویت در انجمن صنفی معماران و ... را در کارنامه دارد. همچنین استاد اخیرا در جمع 19 فینالیست بزرگترین جایزه معمــاری جهان و جایزه مؤسســه جهانی آقاخان در ســال ٢016 بوده است. در نشست تخصصی همایش مقرنس عصــر قاجار نیــز، مؤلفان مقــالات برگزیده بــه ارائــه مقاله خود دربــاره مقرنــس میپردازند. «هماندیشــی مقرنــس عصر قاجار و بزرگداشــت اســتاد ســیداکبر حلــی» روز سهشــنبه، دوم خرداد، ســاعت 14 در ســالن همایشهای فرهنگستان هنر به نشــانی خیابان ولیعصر)عــج(، پایینتــر از چهارراه طالقانی، شــماره 155٢، طبقه سوم برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.