سارا شعاعی

Shargh - - موسيقي -

وارد حیاط که میشوم چشمانم از زیبایی افسونگر آن در اردیبهشتماه خیره میماند؛ حیاطی زیبا و گلکاریشده، میز و صندلیهایی با روکشهای گلدار. پس از گذر از آن حیاط دلفریب و زیبا وارد ســالن میشوم. سراغ خانم مهدخت مخبر را میگیرم. راهنماییام میکنند و اتاق ایشــان را نشــانم میدهند. در حین عبور از طبقات تا رسیدن به محل مصاحبه، ناخودآگاه اتاقهایی را میبینم که پدربزرگها و مادربزرگهای بســیاری در هر کدام از آنها زندگی میکنند. افسونِ باغ زیبا در کســری از ثانیه از خاطرم میگذرد و جای آن را تصویر خزان و تنهایی پر میکند. اینجا آسایشگاه مهرگان است. آمدهام تا بانو مهدخت مخبر، یکی از ترانهســرایان و غزلسرایان و از قدیمیهای رادیو را ببینم و با او از گذر ایام بگویم و از او از روزگار رفته بشــنوم. گفتنی است تخصص بانو مهدخت مخبر، ترانهسرایی روی ملودی است و با آهنگسازان بزرگ و بنامی همچون علی تجویدی، اســدالله ملک، محمود تاجبخش، منوچهر لشگری، علی اکبرپور، حسین صمدی، جواد لشگری، بزرگ لشــگری، جلیل عندلیبی و... و خوانندگان بزرگی نظیر اکبر گلپایگانی، محمودی خوانساری، کورس سرهنگزاده، نادر گلچین، سیمین غانم، علیرضا افتخاری، ناصر مسعودی و... و شاعرانی مانند فریدون مشیری، سیمین بهبهانی، هوشــنگ ابتهاج و معینیکرمانشاهی همکاری داشــتهاند. از ترانههای معروف بانو مهدخت مخبر میتوان به امان از جدایی ، ای عشق ، دلخرابات و... اشاره کرد. » ‪« »‬ ‪« »‬ «

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.