پروفسور کریستنسن مونز در ایران

Shargh - - موسيقي -

پروفســور کریستنســن مونــز )آهنگســاز دانمارکی( در روزهای آینــده به ایــران میآید تــا روزهای ســوم و چهــارم خــرداد، هــم مسترکلاسهای آهنگسازی را برای آهنگسازان ایرانی برگزار کند و هم پروژهای مشترک را برای آهنگسازی کــودکان ایرانــی و دانمارکی کلید بزند. این مســترکلاسها قرار است در قالــب یــک کارگاه دوروزه بــه صــورت گروهــی و خصوصــی در آموزشگاه «ریشــه در خاک» برگزار شود. پروفســور کریستنسنمونز که ســابقه تدریس را در دانشگاههای نــروژ و دانمــارک دارد، یکــی از مطرحترین پداگوگهــای دانمارک در زمینــه پروژههــای موســیقی کودکان محسوب میشود و تاکنون پروژههای آهنگســازی و خلاقیت موســیقی کودکان را در کشورهای مختلف اجرا کرده است. کریستنسن درحالحاضــر اســتاد کنســرواتوار موسیقی اسبیرگ دانمارک است. این موسیقیدان همچنین آهنگسازی ارکستر مجلســی راندرز در دانمارک نیــز را برعهــده دارد. مدیریت پروژه مشــترک آهنگســازی کودکان ایران و دانمــارک را امیرمهیار تفرشــیپور و پروفســور کریستنســن عهــدهدار هســتند. علاقهمندان برای شــرکت در مســترکلاسهای مونز کریستنسن میتوانند برای اطلاعات بیشتر با تلفن ‪-٢٢713٥٨٦ ٢٢73٤91٥‬ آموزشگاه ریشه در خاک تماس بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.