نشان فیروزهای نیشابور در دستان غریبپور و شهبازیان

Shargh - - هنر -

سیمین سلیمانی:

نشان فیروزهای شهروند افتخاری نیشابور امسال در مراسم بزرگداشت روز ملی خیام به فریدون شهبازیان برای آثار موسیقایی وی درباره خیام و بهروز غریبپور برای اپرای خیام اعطا شد.

در تقویم، 28 اردیبهشــتماه، بــه نام روز ملی خیام ثبت شــده اســت؛ آرامگاه این فیلسوف شاعر در نیشــابور هرســاله در روزهای بهــاری گلباران میشود، شــاید هوشنگ ســیحون زمانی که طرح آرامــگاه این شــاعر ریاضیدان را در ذهن داشــته، پیش از همه تلاش کرده تا تمام ابعاد شــخصیتی خیام را نشــان دهد، حالا هرکس که به باغ آرامگاه خیام میرود، مدام جام میشــود و کوزهکوزه لبریز شــعر؛ هفت فلک در حوضهای اطراف آرامگاه و ستارگان و رباعیاتی که روی برج نقش بسته، چشم هر بینندهای را از زمین به آسمان هدایت میکند.

وقتی با بهــروز غریبپور نیــز صحبت میکنم، همیــن دغدغــه را دارد که تمام ابعاد شــخصیتی خیام را در هنر خود به نمایش بگذارد؛ او میگوید، تلاشش بر نشــاندادن ابعاد ناشناخته خیام است، چراکه اعتقاد دارد، غالبا خیام را تکبُعدی میبینند.

هرساله در نیشــابور، روز ملی بزرگداشت خیام برگزار میشود، اگرچه اعتنای مسئولان به برگزاری آن، چنانکه باید نیســت و حتی مسئولان فرهنگی کشور نیز برای شناســاندن خیام تاکنون آنچنان که باید قدم برنداشــتهاند، اما چندســالی میشود که دعوت از میهمانانی که بــرای معرفی خیام تلاش کردهاند، به زادگاه این فیلسوف شاعر باعث شده دل خیامدوســتان گرمتر شود؛ امسال فریدون شهبازیان و بهــروز غریبپور میهمانان ویژه روز بزرگداشــت خیام بودند؛ در ادامه گفتوگوی «شرق» را با بهروز غریبپور درباره ساخت اپرای خیام خواهید خواند.

وی در گفتوگو با «شــرق» میگوید: خیام، هم در بیرون مرزهای ما یکی از شــخصیتهای پرآوازه اســت و هم در ســرزمین ما، ولی متأســفانه اغلب تحقیقــات و کارهایــی که دربــاره او انجام شــده، یکسویه اســت. خیام بزرگ و خیامی که من تلاش کــردم در اپرای خیام نشــان دهم در این نوشــتهها وجود ندارد، چراکه غالبا تکبُعدی به او نگاه شــده اســت. من کوشش کردهام که ابعاد ناشناخته خیام را نشان دهم و بهخصوص اینکه خیام در چه دوران هولناکی زندگــی میکرده و چگونــه در این دوران رشــد کرده است؛ سعی کردم با نشــاندادن دوران زیست او این اندیشههای خیامی را معرفی کنم.

غریبپــور ادامه میدهد: چندســال اســت که روی ایــن اپرا کار کردهام، امیــدوارم وقتی که اپرای خیام به صحنه میآیــد همه گواهی بدهند که این اثــر نشــاندهنده عظمت خیام اســت بنابراین من اعتقــاد دارم که بعد از رویصحنهرفتن اپرای خیام بابهای جدیدی نیز گشــوده خواهد شد. او درباره زمان رویصحنهرفتن اپرای خیام نیز عنوان میکند برنامه ما اوایل تیرماه اســت و از ســوی مســئولان اســتان خراســانرضوی و شهرستان نیشــابور نیز پیشنهاداتی شد و در نهایت امیدوارم در زادگاه خیام نیز بتوانیم اپرای خیام را روی صحنه ببریم.

غریبپور درباره ســفرش به نیشــابور و شرکت در بزرگداشــت روز ملی خیام در زادگاه این شــاعر ریاضــیدان، میگوید: در این چندســال به هرکس که در حوزه علمی و فرهنگی در شناســاندن خیام تلاشــی کرده باشد این نشــان فیروزهای و شهروند افتخاری نیشــابور اعطا میشــود که در این مراسم به من برای ساخت اپرای خیام و فریدون شهبازیان بهخاطر آثار موسیقاییشــان درباره خیام این نشان فیروزهای اهدا شــد. این مراسم با مسئله انتخابات تقارن داشت، اما برای من اهمیتی که مردم نیشابور و گردشــگرانی که بهخصوص در ایــن فصل برای زیارت خیام میآیند، جالب بود و همچنین جمعیت فراوانی که در مراســم حضور داشــتند، نشــان از این علاقهمندی داشــت. من نیشــابور را با این دید ندیــده بودم؛ حضــور کودکان و اجرای موســیقی، شــعرخوانی و حضور کهنسالان و شوری که خود مردم در مراســم داشــتند برای ما فراموشنشدنی است.

غریبپــور همچنین دربــاره بازدیــد از آرامگاه عطــار که در نزدیکی آرامگاه خیام اســت، اینگونه به صحبتهای خــود پایان داد: مــن توصیهام به مسئولان فرهنگی، بهخصوص میراث فرهنگی این است که به آرامگاه عطار توجه بیشتری کنند. وقتی از آرامــگاه عارف بــزرگ، عطار، دیدن کردم بســیار متأثر شــدم. لازم است مســئولان توجه بیشتری در این زمینه داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.