جدول2830 طراح:بیژنگورانی 

Shargh - - جامعه -

افقی:

1- عرقکــردن- نافرمــان- ماهــی کنســروی 2- جانشــین- دشــنام- خلوت گزیده را به... چه حاجت اســت 3- چاهک کف حــوض- پارچهای لطیف- پیچ و تاب 4- بخیل- بالش- برجستگی زیر کفش فوتبال 5- نام مادر امام رضا)ع(- خیانت در آن روا نیست- تکیهکلام درویش 6- چین و چروک پوست- موتورســیکلت پرقدرت ورزشی- آماسیده 7- خودپسندی- آزادیخواه- سیلی 8- مجموعه شــعری ســروده زنده یاد سپیده کاشــانی- صالح 9- نت ششم- مجموعه داستانی از آلیس مونرو، بانوی نویســنده کانادایی- از منابــع چهارگانه فقه اســلامی 10- کشوری درون خاک آفریقای جنوبیورزشی گروهی- پیامبران 11- ناطق- دوره تناوبســخن، گفتــار 12- برخــی در خواب میکشــندانبازان- حیوان وحشــی 13- کــموزن- بت عصر جاهلی که خدای سرنوشــت و مرگ بود- ورزشگاه مشــهور انگلســتان 14- لبــاس کشــباف- کلرید آمونیوم- نام 15- جواب ســربالا- استخوان فکطعام عروسی.

عمودی:

1- ضمیــر دوم شــخص مفــرد- غذایــی از مرغ آغشــته به آرد ســوخاری- پــاره و جدا کردن 2- دورهای از زندگی انســان با ابزارهای ســنگیدایی شیرازی- کلاه ســاده بدون لبه 3- دوروییپناهگاه- راســت و مســتقیم 4- جملگی- وخیمویتامیــن انعقادخــون 5- کاریــز- بلوز تابســتانی آستین کوتاه- مرطوب 6- موزه مینیاتور ایران- تخته مصنوعی 7- مــزه دهانجمعکن- آنزیمی در بزاقهادی الکتریســیته 8- پیکار- شیمی کربن- فرشتهنهیب 9- راهرو سرپوشــیده- بخشــی از صورت- از دل پرســوز برآید 10- جیره و مقــرری- خداحافظی 11- غذایــی از گوشــت چرخکرده و ســیبزمینی- اتومبیــل کرایــه داخــل شــهری- خجالتــی 12- حس بویایی- از ســازهای زهی- هر فصل کتاب 13- نمایــان- ظــرف جوشــاندنآب- گل ته حوض 14- زیرانــداز خواب- مثل و ماننــد- نوعی بیماری روانی 15- شترمرغ آمریکایی- سرافراز – با ابر و باد و خورشید و فلک در کار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.