آندره آغاسی، فرشته نجات جوکوویچ

جوکوویچ از رُم دست خالی بیرون آمد

Shargh - - ورزش -

نــواک جوکوویچ پس از شکست در فینال مسترز رم، سرمربی جدیدش را معرفی کرد. سرمربی او کسی نیست جز آندره آغاسی آمریکایی. یکی از اســطورههای تنیس جهان. کســی که از ابتدای دهه 90 میلادی تا ســالهای ابتدایی هزاره دوم، در اوج بود و مدتی در صدر فهرســت ردهبندی تنیس مردان جهان قرار داشت. آغاسی در آن زمان هشت بــار گرنداســلمهای تنیس جهان را بــرد که نصف آنها اوپن اســترالیا بود. از چنــد هفته پیش احتمال داده میشد آغاسی 47ســاله، بهعنوان مربی جدید جوکوویــچ معرفی شــود. گفته میشــد جوکوویچ 29ســاله یا آغاسی یا پیت ســمپراس، یکی دیگر از اســطورههای تنیس را بهعنوان مربی خود انتخاب کند. اخبــار مربوط به انتخاب ایــن دو نفر از زمانی شــنیده میشــد که «نوله» از حدود دو هفته پیش، تمام مربیان قدیمیاش را کنار گذاشت.

مــرد شــماره دو تنیس جهــان، دلیــل برکناری مربیان همیشــگیاش را دادن شوک روحی به خود برای بازگشت به اوج عنوان کرده بود، استدلالی که بــا توجه به صعود جوکوویچ به فینال مســترز هزار امتیازی رم به نظر منطقی بود؛ هرچند که شکســت غیرمنتظرهاش در این مسابقه برابر آلکساندر زورف، تنیسباز 20ساله آلمانی، همه چیز را به هم ریخت.

جوکوویــچ کــه درحالحاضــر مرد شــماره دو تنیــس جهان محســوب میشــود، بــرای اولینبار نیســت که یک اســطوره تنیس را بهعنوان مربی در کنــار خود میبینــد. این تنیسباز صــرب پیشتر با بوریــس بکــر آلمانی، یکی از بزرگان تاریــخ تنیس، کار میکرد کــه همکاری آنها با موفقیتهــای زیادی همراه شــد. «جوکــو» زمســتان گذشــته اعلام کــرد که او و بکــر تصمیــم گرفتهاند که بــه همکاری خود پایــان دهند. بعــد از آن جدایی، بوریس بکر گفت که در روزهای آخر همکاریشان، از جوکوویــچ انتظــار داشــته به تمرینات ســخت گذشــتهاش ادامه دهــد؛ ولی جوکوویــچ، فاتح 12 گرنداسلم تنیس جهان، مثل گذشته به حرفهای او گوش نمیکرده و به تمرین دل نمیداده حرفهای آن زمــان بکــر دربــاره جوکوویچ با توجــه به روند نزولی ایــن تنیسباز درســت از آب درآمد و او بعد از مدتها توانســت به فینال مســابقات رم برســد؛ هرچند که در مسابقه فینال با حساب 2 بر صفر و با نتایج 4-۶ و 3-۶ از آلکساندر زورف شکست خورد. زورف بــا بردن جوکوویچ در مســابقهای که بیش از یک ســاعت و 21 دقیقه طول کشــید، نه فقط با 20 سال سن، رکورد جوانترین قهرمان مسابقات مسترز هزار امتیازی را از آنِ خود کرد؛ بلکه با این قهرمانی موفق شــد از رتبه هفدهم تنیس تا رتبه دهم خود را بالا بکشــد. زورف در مسابقات اوپن سنپترزبورگ روسیه، توانسته بود اولین قهرمانیاش در مسابقات ایتیپــی، اتحادیــه تنیسبازان حرفــهای را ببرد و حــالا با این قهرمانی نام خــود را در بین تنیسبازان سرشــناس تثبیت کرد. کارشناســان تنیــس او را در کنار تنیسبازان جوان دیگری مثل دومنیک تیم جزء پیشقراولان نسل نوِ تنیس میدانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.